Ak chcú byť spoločnosti v dnešnej dobe konkurencieschopné, musia sa riadiť dátami. Proces, ktorý označujeme aj ako „digitalizácia“ je ale ťažkým orieškom nie len pre malé firmy, ale aj pre korporátne spoločnosti s dlhoročnou históriou, a teda už zaužívanými procesmi. Napriek desaťročiu investovania času a financií do implementácie nových technológií a pozícií dátových analytikov, prieskum pracovníkov Fortune 1000 odhalil, že mnoho spoločností stále bojuje s novými technológiami a zaužívanými princípmi, ktoré sú vryté hlboko v štruktúre spoločnosti.

Táto skutočnosť ich robí odolnými voči novým spôsobom riadenia, aj napriek dokázanej účinnosti. Viac ako 90% spoločností, ktoré sa zúčastnili prieskumu uviedli, že zastaralá firemná kultúra bola najväčšou prekážkou pri pokuse o technologický progres. S ohľadom na výsledok prieskumu by mali pracovníci na vedúcich pozíciách vykonať nasledujúce 3 kroky.

1. Zamerať svoje dátové iniciatívy na jasne definované ciele s najväčším významom pre spoločnosť.

2. Vyhodnotiť aktuálny stav a proces práce s dátami.

3. Myslieť na to, že transformácia je dlhodobý proces, ktorý si vyžaduje trpezlivosť.

Data-driven

Snaha dobehnúť technologických lídrov

Prosperovať na dnešnom trhu, znamená riadiť sa dátami. Spoločnosti, ktoré v tomto aspekte zaostali za svojou konkurenciou zaznamenali, že konkurencia v priebehu posledného desaťročia dominovala práve vďaka dátam, pomocou ktorých sa jej podarilo vyhodnotiť cieľové skupiny a uspokojiť ich potreby. Dnes už giganti ako Amazon, Facebook či Google dosiahli dominantné postavenie na trhu vďaka zberu dát. Paradoxne sa ale môže stať, že práve agresívny zber dát ich privedie aj k zániku. To však ukážu až najbližšie desiatky rokov.

Mainstreamové spoločnosti z rebríčka Fortune 1000 sa v súčasnosti snažia zmenšiť priepastné rozdiely, ktoré v novom storočí priniesla prudká digitalizácia, investíciou veľkých prostriedkov do dátovej analytiky aj AI (artificial intelligence – umelá inteligencia) iniciatív. Podľa zistení z nedávno zverejneného prieskumu vykonaného spoločnosťou New Vantage Partners (poradenská spoločnosť v oblasti stratégie) 99,00% spoločností hlásilo investície do dátovej analytiky a umelej inteligencie. Spomínaná poradenská spoločnosť bola založená v roku 2001 s cieľom radiť spoločnostiam Fortune 1000 v otázkach práve dátovej analytiky ako nástroja pre podnikanie. Rok 2021 ale ukazuje, že aj napriek každoročnej snahe a investíciám, väčšina spoločností nestíha držať tempo s technologickými lídrami.

Tento rok sa taktiež konal 9. ročník prieskumu pracovníkov C-suite, zastupujúcich mainstreamové spoločnosti. Tento prieskum sa zaoberá pokrokom v oblasti big data a AI v biznise v spoločnostiach Fortune 1000. V roku 2021 sa prieskumu zúčastnilo 85 popredných spoločností Fortune 1000, čo je zatiaľ najviac od roku 2012 (prvý ročník).  Účastné spoločnosti zahŕňali lídrov z oblastí ako finančných služieb, prírodných vied, zdravotníctva a maloobchodu, vrátane spoločností ako American Express, Bank of America, Capital One, Cigna, CVS Health, JP Morgan Chase, VISA a Walmart.

Investície do "big data a AI" stále rastú, ale nie je to také jednoduché

V tomto roku zastávalo úlohu vedúceho dátového pracovníka alebo vedúceho analytiky rekordných 76,0% respondentov. Medzi respondentmi prieskumu boli aj najvyšší riadiaci pracovníci spoločností, ktorí vykonávajú dohľad a nesú zodpovednosť za dáta v ich firmách. Po takmer desiatich rokoch od prvého vykonania tohto prieskumu boli zaznamenané dva zaujímavé trendy. Mainstreamové spoločnosti neustále investujú do iniciatív v oblasti veľkých dát a umelej inteligencie v snahe stať sa ešte viac spoločnosťou riadenou dátami: 91,9% firiem uvádza, že sa u nich tempo investícií do týchto projektov zrýchľuje, a 62,0% firiem vykazujú údaje o investíciách do umelej inteligencie v hodnote viac ako 50 miliónov dolárov.

Druhé zistenie zase naznačuje, že aj pri rekordných hodnotách vynaložených investícií majú spoločnosti naďalej ťažkosti pri uskutočňovaní svojho cieľa stať sa organizáciami riadenými dátami. Zdá sa, že sú často zaťažené starými dátovými prostrediami, obchodnými procesmi, súbormi zručností a tradičnými kultúrami, ktoré sú príliš hlboko zakorenené a spomaľujú zmenu. Pravdepodobne tak čelia väčším výzvam na trhu, kde sa zvyšuje dopyt, rastie objem dát a spoločnosti sa snažia vylepšiť svoje dátové schopnosti.

V ďalšom prieskume z tohto roku spoločnosti Fortune 1000 zase ukazujú pokles metrík, ktoré ukazujú návrat investícií do dát a umelej inteligencie. Spoločnosti hlásia problém dosiahnuť progres a v mnohých prípadoch dokonca stratili pôdu pod nohami v oblasti spravovania údajov, vytváraní dátovej kultúry a hlavne konkurencie schopnosti. Iba 29,2% uvádza, že dosahujú transformačné obchodné výsledky. Iba 30% uvádza, že vyvinuli dobre formulovanú dátovú stratégiu. Len 24% respondentov uviedlo domnienku, že ich spoločnosť bolo v predchádzajúcom roku riadená dátami, čo je pokles od minulého roku z hodnoty 37.8%. To naznačuje, že minuloročné snahy o implementáciu dátovej analytiky do rozhodovacích procesov neboli tak úspešné, ako sa lídri domnievali.

Čo je ale príčinou tohto pomalého pokroku?

Už piaty rok po sebe riadiaci pracovníci uvádzajú, že sú to hlavne firemnno-kultúrne výzvy, nie technologické. Firemná kultúra predstavuje najväčšiu prekážku v oblasti dátových iniciatív. V prieskume z roku 2021 92,2% mainstreamových spoločností uvádza, že naďalej zápasia s kultúrnymi výzvami týkajúcimi sa organizačného zosúladenia v spoločnosti, obchodných procesov, manažovania zmien, komunikácie, odporu porozumenia alebo nedostatku porozumenia, ktoré znemožňujú zmenu. To predstavuje nárast z už tak vysokého percenta 80,9% firiem, ktoré označili firemno-kultúrne výzvy za najväčšiu prekážku úspechu pred štyrmi rokmi. Ako kedysi povedal guru manažmentu Peter Drucker, „kultúra zje stratégiu na raňajky.“

Takéto odmietanie zmeny nebolo nevyhnutné, ale bolo predvídateľné. Takmer pred desiatimi rokmi v roku 2012 Eric Brynjolfsson a Andrew McAfee v časopise Harvard Business Review napísali, že veľké dáta budú revolúciou v oblasti riadenia. Prečo teda po takmer desiatich rokoch investícií do dátových iniciatív sa firmy naďalej trápia pri snahe stať sa dátovo - riadenou spoločnosťou? Jednou z odpovedí je, že každá zmena si vyžaduje čas a vytrvalosť. Príliš veľa organizácií minimalizuje úsilie alebo nedokáže správne odhadnúť čas, ktorý si tieto transformácie veľkoobchodného podnikania vyžadujú.

Na základe týchto zistení by mali vedúci dátoví pracovníci zodpovední za údaje a vedúci podnikových údajov zvážiť nasledujúce 3 pragmatické odporúčania:

1. Organizácie môžu získať len ak zamerajú svoju iniciatívu na jasne definované obchodné obchodné procesy, ktoré majú vplyv na úspech spoločnosti. Tým, že začnú tam, kde je nevyhnutné, môžu riadiaci zamestnanci demonštrovať hodnotu technologického pokroku pomocou „rýchlych výhier“. Tie môžu inšpirovať a motivovať zvyšok zamestnancov a vytvoriť tak momentum zmeny.

2. Spoločnosti musia prehodnotiť spôsob akým zmýšľajú o dátach ako o obchodnom majetku spoločnosti. Dáta prúdia ako rieka cez akúkoľvek organizáciu, avšak dáta musia byť aj manažované od začiatku ich tvorby cez proces ich spracovania a využitia vo viacerých fázach procesu.

3. Transformácia podnikania na data-driven spoločnosť je dlhodobý proces, ktorý si vyžaduje trpezlivosť a odvahu. Investície do správy údajov, dátovej gramotnosti, programov, ktoré zvyšujú povedomie o hodnote a dopade údajov v organizácii, môžu eventuálne predstavovať krok správnym smerom, ale spoločnosti musia preukázať vytrvalosť, nestrácať trpezlivosť ani úsilie, keď výsledky nie sú okamžite viditeľné.

CRM systém

Zmena si vyžaduje čas a trpezlivosť

Aj keď za uplynulý rok došlo k zjavným neúspechom, stojí za zmienku, že spoločnosti za posledné desaťročie dosiahli veľký pokrok. Pred desiatimi rokmi, keď sa tento prieskum začal, bežné spoločnosti sa práve začali zaujímať o veľké dáta a ich očakávaný transformačný dopad: Big Data a AI boli len zárodku s boli do nich vkladané minimálne investície.

Niekoľko spoločností vypracovalo formalizované programy a sformulovali spoločný záväzok; funkcia vedúceho dátového pracovníka neexistovala, s výnimkou niekoľkých malých spoločností. V uplynulých rokoch sa percento organizácií, ktoré informovali o vytvorení pozície vedúcich dátových pracovníkov, zvýšilo z 12,0% v roku 2012 na 65,0% v roku 2021. Je zaujímavé, že 81,0% vedúcich pracovníkov, ktorí sa zúčastnili prieskumu v tomto roku, naznačilo, že majú optimistický výhľad na budúcnosť využívania dát a AI vo svojich firmách. Niet teda už žiadnych pochýb o tom, že veľké dáta boli absorbované do mainstreamového prúdu.

Ako teda ďalej s dátami?

Dnes, spoločnosti vyzbrojené väčším know-how, ktorý je výsledkom desaťročí investícií zastávajú sebakritickejší názor a uvedomujú si, že ak majú úspešne konkurovať v oblasti dát a analytiky, musia svoju hru pozdvihnúť ešte vyššie. Už nestačí byť dosť dobrým, keďže latku naďalej zvyšujú ich dátami poháňaní konkurenti.

Výsledky tohtoročného prieskumu hovoria, že aj napriek pokroku, ktorý sa dosiahol v oblasti investícií a vybudovania vedúceho postavenia v oblasti údajov, spoločnosti stoja ešte pred mnohými výzvami. Otázkou je, koľko času bude trvať, kým sa tieto snahy o transformáciu údajov reálne prejavia v mainstreamových spoločnostiach, nakoľko sú stále zaťažené starými systémami, zakotvenými nefunkčnými kultúrami a v niektorých prípadoch starými spôsobmi vedenia. Stať sa organizáciou založenou na dátach sa nestane zo dňa na deň. Budovanie dátovej kultúry je proces. Výsledky sa vyvíjajú postupne. Aj keď je dátová analytika a AI sú dnes už bežná prax, ešte stále ostáva v tejto oblasti toho veľa čo zlepšiť.