Aplikácia FLOWii, ktorá spája prvky CRM a mini ERP systému prešla za posledné roky zásadnými zmenami. Práve z toho dôvodu sme sa rozhodli, že pre vás pripravíme zhrnutie všetkých aktualizácií, ktoré sme od roku 2017 do FLOWii zapracovali. Možno ste niektoré prehliadli a aktuálne by vám pri práci mohli zásadne pomôcť. Súhrn aktualizácií sme rozdelili podľa jednotlivých riešení do prehľadných tabuliek.

Percentuálny podiel úprav v jednotlivých evidenciách/riešeniach

Fakturácia

1. Viac vlastných dodávateľských firiem pod jedným používateľským kontom.
2. Možnosť vystavovať faktúry z viacerých vlastných dodávateľkých firiem.
3. Nový stĺpec v evidencii fakturácia s názvom Dodávateľ.
4. Filtrovanie dokladov podľa dodávateľa.
5. Uplatnenie zľavy na celý doklad.
6. Zľava nastavená na partnerovi sa automaticky prenesie do dokladu (faktúra, ponuka, ...)
7. Evidovanie prijatých faktúr.
8. Viac desatinných miest na doklade pri cenníkových položkách (4 desatinné miesta)
9. Možnosť filtrovania dokladov, ktoré sú čiastočne uhradené.
10. Automatické doplnenie dohodnutej sumy zo zákazky na faktúre.
11. Zápočet ako nový spôsob úhrady dokladov.
12. Nové možnosti tlače a exportu dokladov (viacero tlačových zostáv).
13. Vylepšenie výpočtu výšky DPH.
14. Doklad o prijatej zálohe
15. Export faktúr doplnený o internú poznámku
16. Import dokladov (faktúry, objednávky, cenové ponuky, dodacie listy, dobropisy).
17. Rozšírené možnosti vyhľadávania položiek pri vystavovaní dokladov.
18. Nastavenie bankových účtov pri vlastných dodávateľských firmách.
19. Kategórie a podkategórie v dokladoch.
20. Nové prístupové právo na zmenu bankového účtu.
21. Nové filtre vo fakturácii.
22. Prepojenie fakturácie so skladom.
23. Rozšírenie finančného sumáru vo fakturácii
24. Zrýchlenie načítavania dát.
25. Export fakturovaných tovarov a služieb do excelu.
26. Zúženie riadkov v tlačených dokladoch.
27. Možnosť vytvoriť faktúru z dodacieho listu.
28. Možnosť založenia účtu v Maďarsku v mene HUF.
29. Evidencia prijatého dobropisu.
30. Rozšírenie možností nastavenia vlastných dodávateľských firiem.
31. Nový typ dokumentu – Žiadosť o cenovú ponuku.
32. Nové nastavenia vzhľadu dokladov (hlavička, pätička, farby).
33. Nový filter vo fakturácii (Stav zákazky).
34. Rozšírené fulltextové vyhľadávanie tovarov a služieb v dokladoch.
35. Export faktúr do účtovného systému Pohoda v ČR.
36. Doplnenie dátumu splatnosti do vydaných objednávok.
37. Nastavenie farby textu v podfarbených častiach dokladu.
38. Nový filter vo fakturácii - Spôsob úhrady.
39. Nový stĺpec vo fakturácii - Dátum úhrady.
40. Rozšírenie exportu zoznamu položiek vo fakturácii
41. Nastavenia tlače dokladu - zvýraznenie ceny s/bez DPH.

Financie - Príjmy a výdavky

1. Automatické vytvorenie výdavku z vydanej objednávky.
2. Nastavenie zobrazenia príjmov a výdavkov len na zákazke.
3. Prílohy v príjmoch a výdavkoch.
4. Prepojenie s bankami - Tatra banka, ČSOB banka, VÚB banka, FIO banka, Reiffeisen banka.
5. Rozšírené možnosti importu príjmov a výdavkov.
6. Rozšírenie používateľských oprávnení v príjmoch a výdavkoch.
7. Evidovanie nefakturovaného príjmu na zákazke.
8. Nový filter vo financiách.
9. Nové stĺpce vo financiách.
10. Filtrovanie podľa stredísk.

Cenník - Tovary a služby

1. Výpočet marže na tovare alebo službe.
2. Kategórie v cenníku.
3. Výber výrobcu pri produktoch v cenníku.
4. Rozšírený import cenníkových položiek.
5. Prílohy k tovarom a službám.
6. Výpočet predajnej ceny podľa marže.
7. Vylepšené fulltextové vyhľadávanie tovarov a služieb
8. Vlastné vzorce na výpočet množstva tovaru v dokladoch.

Zákazky

1. Synchronizácia dát v zákazkách, úlohách a produktoch.
2. Možnosť evidencie viacerých zákaziek v jednej hlavnej zákazke (evidencia podzákaziek).
3. Nová záložka v zákazke s názvom Podzákazky.
4. Rozlíšenie zákazky a podzákaziek na nástenke pomocou stĺpca Zaradenie.
5. Tlač zákazky prostredníctvom zákazkového listu.
6. Automatické doplnenie produktov z podzákaziek do hlavnej zákazky.
7. Nové prístupové právo v zákazkách týkajúce sa financií.
8. Správy a interná komunikácia v zákazkách.
9. Notifikácia na novú správu v zákazke.
10. Interná poznámka k produktom v zákazke.
11. Kontaktné osoby na zákazke.
12. Rozšírený prehľad o financiách v evidencii zákaziek.
13. Kopírovanie zákazky s prílohami.
14. Jednoduchšia práca s prílohami - drag&drop, prepojenie s Google Drive a OneDrive.
15. Hromadná fakturácia zákaziek.
16. Nastavenie vlastnej dodávateľskej firmy na zákazke.
17. Hromadné pridanie vzovorých úloh na zákazke.
18. Vlastné stavy zákaziek vrátane nastavenia vlastných ikoniek a farieb.
19. Sledovanie dátumu zmeny a používateľa, ktorý zmenu v evidencii vykonal.
20. Nový filter v zákazkách na príjmy a výdavky.
21. Rozšírenie finančného sumáru a pridanie nových stĺpcov v zákazkách.
22. Rozšírené fulltextové vyhľadávanie tovarov a služieb v zákazkách.
23. Export úloh priamo zo zákazky.
24. Zobrazenie názvu zákazky a čísla zákazky na tlačenom doklade.
25. Nový filter v zákazkách podľa príjmov, výdavkov a dohodnutej ceny.
26. Možnosť zoraďovania stĺpcov v zákazke
27. Zákazky prepojené so skladom - skladové doklady na zákazkách.
28. Vytvorenie podzákazky z úspešného obchodného prípadu
29. Zrýchlenie načítavania údajov v evidencii zákazky.
30. Rýchlejšie fulltextové vyhľadávanie v zákazkách.

Obchodné prípady

1. Rýchlejšie fulltextové vyhľadávanie v obchodných prípadoch.
2. Import obchodných prípadov.
3. Vytvorenie podzákazky z úspešného obchodného prípadu.
4. Správy a interná komunikácia v obchodných prípadoch.
5. Poznámky k cenovej ponuke sa zobrazujú v obchodnom prípade.
6. Rozšírené fulltextové vyhľadávanie tovarov a služieb v obchodných prípadoch.
7. Obchodné prípady v mobilnej aplikácii - Android, iOS.

Úlohy

1. Meranie času na úlohách a zákazkách je možné zaznamenať aj manuálne.
2. Nový filter v úlohách – odpracované úlohy podľa dátumu.
3. Nový typ úloh – čakajúce úlohy v zákazke.
4. Dátum vo fáze zákazky sa automaticky prenesie do dátumu v úlohách.
5. Voliteľné polia v úlohách.
6. Správy a komunikácia v úlohách.
7. Notifikácia na novú komunikáciu v úlohách.
8. Rýchly a zjednodušený náhľad príloh.
9. Nový stav na úlohe – zrušená úloha.
10. Vlastné poznámky k jednotlivým činnostiam na úlohe.
11. Prepojenie úloh s produktami na zákazke.
12. Notifikácia na presiahnutý plánovaný čas na úlohe.
13. Nové prístupové práva v úlohách.
14. Fulltextové vyhľadávanie tovarov a služieb v úlohách.
15. Nový stĺpec v evidencii úlohy - čísla zákaziek.
16. Nový filter v evidencii úlohy - stav zákazky.

Partneri

1. V záložke s názvom Účty a splatnosť je možné nastaviť zľavu na partnera.
2. Nový filter v partneroch - S aktivitou a Bez aktivity.
3. Nová funkcia v úlohe, ktorá upozorňuje na to, že bol partner kontaktovaný.
4. Stĺpec na nástenke Naposledy kontaktovaný je previazaný s úlohami.
5. Export partnerov vrátane voliteľných polí.
6. Možnosť manuálne priradiť fyzickú osobu k odberu newsletteru.
7. Nastavenie fixného variabilného symbolu k partnerovi.
8. Vyhľadávanie partnerov v SK a CZ registroch.
9. Tituly pri kontaktných osobách partnera.
10. Import partnerov vrátane voliteľných polí.
11. Nový filter, stĺpec a export dát podľa štátu partnera.
12. Výberovník štátov v partneroch.
13. Manuálne odhlásenie a prihlásenie kontaktnej osoby z odberu noviniek.
14. Voliteľné polia v partneroch.
15. Zrýchlenie načítavania údajov v partneroch.

Emailing

1. Vlastné kategórie hromadných e-mailov.
2. Nový stĺpec na nástenke v hromadných e-mailoch s názvom Kategória.
3. Možnosť filtrovania hromadných e-mailov podľa kategórie.
4. Kompletné odosielanie a prijímanie klasických e-mailov priamo vo FLOWii.
5. Vlastné emailové šablóny k dokladom.
6. Filtre k emailingu - prijaté, odoslané, koncepty, vymazané emaily.
7. Kópia a skrytá kópia pri odoslaní emailu z FLOWii.
8. Prepojenie emailov s obchodným prípadom a zákazkami.
9. Vzorové emaily.
10. Notifikácia na prijatý email.
11. Vylepšenie notifikácií zasielaných na email - z emailovej notifikácie priamo do FLOWii.

Dochádzkový systém

1. Hromadné pridávanie záznamov v dochádzke.
2. Export dochádzky zamestnancov do excelu - sumárny a denný rozpis.
3. Automatické zaokrúhľovanie príchodov a odchodov zamestnancov.
4. Automatická evidencia obednej prestávky.
5. Zobrazenie mesačného salda – dochádzkový terminál v tablete.
6. Nová udalosť v dochádzke – Home office.
7. Prehľadnejší export dochádzky zamestnancov do PDF.
8. Rozšírenie sumáru v evidencii dochádzky.
9. Zobrazenie názvu dňa pri dátume udalosti.
10. Čerpanie náhradného voľna v dochádzkovom systéme.
11. Možnosť zaevidovania dochádzky zamestnanca len z konkrétnej IP adresy.
12. Export dochádzky zamestnancov do excelu prepojený s úlohami.
13. Nastavenie minimálneho trvania obedovej prestávky.
14. Nastavenie nočnej práce v dochádzkovom systéme vrátane nového reportu.
15. Možnosť zadať plánovanú absenciu cez dochádzkový terminál v tablete.

Sklad

1. Skladová evidencia vo FLOWii.
2. Export stavu skladu vrátane výpočtu priemerných nákupných a predajných cien.
3. Možnosť vystaviť zo skladovej príjemky skladovú výdajku.
4. Export stavu skladu s výpočtom hodnoty skladu v nákupných cenách a predajných cenách.

Používatelia

1. Vymazanie používateľa a automatická zmena počtu používateľov v licencii.
2. Oprávnenie administrátora na zmenu hesiel používateľov.
3. Obnovenie vymazaného používateľa.
4. Nové filtre v používateľoch a upozornenie na kapacitu úložiska konkrétneho používateľa.

Všeobecné

1. Zálohovanie všetkých dát vo FLOWii "jedným kliknutím".
2. Voliteľné polia naprieč evidenciami - Partneri, Úlohy, Obchodné prípady a Zákazky.
3. Prechod na výkonnejšie servery - dokopy 3x
4. Preklad aplikácie do anglického a maďarského jazyka.
5. Nový modernejší dizajn aplikácie.
6. Prepojenie FLOWii s online úložiskom Google Drive a Microsoft OneDrive.
7. Zrýchlenie fulltextového vyhľadávania naprieč celým systémom.
8. Zmena dizajnu a funkcií webovej stránky - 2x redizajn.

Úložisko

1. Zobrazenie veľkosti využitia úložiska vrátane možnosti nastavenia veľkosti úložiska.
2. Prepojenie FLOWii s vlastným FTP serverom.

Strediská

1. Zrýchlenie načítavania dát a úprava prístupových práv.

Prehľady a grafy

1. Nový filter v prehľadoch – dátum dodania.
2. Nové grafy vo financiách.

API

1. Nové REST API - Partneri, Úlohy, Udalosti, Obchodné prípady, Zákazky, Fakturácia.
2. Možnosť prepojiť eshop s FLOWii fakturáciou pomocou API

Mobilná aplikácia

1. Partneri v moblnej aplikácii - Android, iOS.
2. Úlohy a Udalosti v mobilnej aplikácii - Android, iOS.
3. Obchodné prípady v mobilnej aplikácii - Android, iOS.

Vedeli ste, že ...

Vedeli ste, že od roku 2017 sme vo FLOWii aplikácii vykonali viac ako 1400 programátorských úprav? Viac ako 190 z nich boli nové používateľské funkcie, o ktorých sme vás informovali prostredníctvom newsletteru a mohli ste sa o nich dočíťať na našom webe v novinkách. Ďalšie úpravy sa týkali najmä optimalizácií a zlepšovaniu "kódu" aplikácie a taktiež opravám chýb, ktoré sa vyskytli pri aktualizáciach systému.

Aké sú naše ďalšie plány s FLOWii aplikáciou?

Návrhy na vylepšenia sa nám hrnú z každej strany. Každý zákazník je jedinečný a uprednostňuje také funkcionality, ktoré mu pri podnikaní pomáhajú najviac. Práve preto chceme vo vývoji FLOWii pokračovať a naďalej prinášať pravidelné aktualizácie, ktoré vám budú uľahčovať prácu a zlepšovať poskytovanie služieb a produktov pre vašich zákazníkov.