Odporúčame vám venovať nasledujúcim riadkom pozornosť, zaberie to len zopár minút. Dozviete sa, že aj tie najzákladnejšie údaje, ktoré spracúvate o svojich klientoch, patria medzi osobné údaje a je potrebné dbať na ich ochranu. V súlade so zákonom č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov ste povinní mať vypracovanú bezpečnostnú dokumentáciu na ochranu osobných údajov. Túto agendu pre Vás v plnom rozsahu zabezpečí spoločnosť CLIA agentúra s.r.o. www.clia.sk. Kontaktná osoba: Ing. Agáta Jandorová DiS, +421 905 138 394

Základné povinnosti, ktoré úrad pri návšteve vašej firmy kontroluje vždy

 • Dodržiavanie všeobecných zásad spracovávania osobných údajov
 • Povinnosť oznámiť informačný systém na spracovanie osobných údajov
 • Plnenie povinností prevádzkovateľa a/alebo sprostredkovateľa
 • Zodpovednosť za bezpečnosť osobných údajov
 • Povinnosti prevádzkovateľa pri poverení zodpovednej osoby
 • Spôsob vybavovanie uplatneného práva dotknutej osoby

Aké povinnosti ste povinný zo zákona dodržiavať?

Pri spracúvaní osobných údajov je potrebné:

 • určiť kto je prevádzkovateľom, prípadne sprostredkovateľom a
  vymedziť ich vzájomný vzťah prostredníctvom písomnej zmluvy;
 • určiť účel spracúvania osobných údajov, ak sa osobné údaje
  nespracúvajú na základe osobitného zákona;
 • vymedziť zoznam osobných údajov, ktoré bude prevádzkovateľ získavať,
  ak osobné údaje nie sú spracúvané na základe osobitného zákona;
 • splniť si informačnú povinnosť voči dotknutej osobe pred získaním
  jej osobných údajov;
 • oznámiť informačné systémy, prihlásiť informačné systémy
  na osobitnú registráciu alebo viesť o nich evidenciu;
 • získať súhlas dotknutej osoby na spracúvanie jej osobných údajov,
  pokiaľ zákon o ochrane osobných údajov neustanovuje, že osobné
  údaje sa spracúvajú bez súhlasu dotknutej osoby;
 • dodržiavať podmienky a s tým súvisiace povinnosti pre poverenie
  zodpovednej osoby, pokiaľ sa prevádzkovateľ rozhodne, že výkonom
  dohľadu nad ochranou osobných údajov poverí zodpovednú osobu;
 • prijať primerané bezpečnostné opatrenia a bezpečnostnú dokumentáciu;
  dodržiavať základné zásady získavania a spracúvania osobných údajov;
 • určiť podmienky (prostriedky a spôsob) spracúvania osobných údajov;
 • poučiť svoje oprávnené osoby;
 • zachovávať mlčanlivosť;
 • poskytovať súčinnosť úradu pri plnení jeho úloh podľa zákon.

Aj vy budete potrebovať dokumentáciu bezpečnostných opatrení?

Áno ak:

 • spracúvate personálnu a mzdovú agendu;
 • pracujete s údajmi zákazníkov, klientov, pacientov;
 • spracúvate údaje pre vernostný program;
 • predávate služby alebo produkty cez internet;
 • monitorujete priestory kamerovým systémom.

Ktoré údaje sú osobné?

 • titul, meno, priezvisko
 • adresa a ďalšie kontaktné údaje
 • dátum narodenia, rodné číslo
 • údaje o správaní alebo konaní
 • biometrické údaje
 • informácie o osobných vlastnostiach, pomeroch
 • iné špecifické znaky

Ochrana osobných údajov a služby Agentúry Clia s.r.o.

 • Identifikácia informačných systémov
 • Oznámenie, registrácia, evidencia informačných systémov
 • Komplexné spracovanie dokumentácie bezpečnostných opatrení
 • Vypracovanie bezpečnostné projektu
 • Zaškolenie zodpovednej osoby a oprávnených osôb
 • Poučenie o povinnosti mlčanlivosti
 • Vypracovanie zmlúv so sprostredkovateľskými firmami
 • Školenia, konzultácie
 • Aktívna účasť pri kontrole z úradu na ochranu osobných údajov