Pracujete s údajmi vašich klientov? Dbajte na ochranu osobných údajov.

Publikované 13. február 2017

Odporúčame vám venovať nasledujúcim riadkom pozornosť, zaberie to len zopár minút. Dozviete sa, že aj tie najzákladnejšie údaje, ktoré spracúvate o svojich klientoch, patria medzi osobné údaje a je potrebné dbať na ich ochranu. V súlade so zákonom č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov ste povinní mať vypracovanú bezpečnostnú dokumentáciu na ochranu osobných údajov. Túto agendu pre Vás v plnom rozsahu zabezpečí spoločnosť CLIA agentúra s.r.o. www.clia.sk. Kontaktná osoba: Ing. Agáta Jandorová DiS, +421 905 138 394

Základné povinnosti, ktoré úrad pri návšteve vašej firmy kontroluje vždy

 • Dodržiavanie všeobecných zásad spracovávania osobných údajov
 • Povinnosť oznámiť informačný systém na spracovanie osobných údajov
 • Plnenie povinností prevádzkovateľa a/alebo sprostredkovateľa
 • Zodpovednosť za bezpečnosť osobných údajov
 • Povinnosti prevádzkovateľa pri poverení zodpovednej osoby
 • Spôsob vybavovanie uplatneného práva dotknutej osoby

Aké povinnosti ste povinný zo zákona dodržiavať?

Pri spracúvaní osobných údajov je potrebné:

 • určiť kto je prevádzkovateľom, prípadne sprostredkovateľom a
  vymedziť ich vzájomný vzťah prostredníctvom písomnej zmluvy;
 • určiť účel spracúvania osobných údajov, ak sa osobné údaje
  nespracúvajú na základe osobitného zákona;
 • vymedziť zoznam osobných údajov, ktoré bude prevádzkovateľ získavať,
  ak osobné údaje nie sú spracúvané na základe osobitného zákona;
 • splniť si informačnú povinnosť voči dotknutej osobe pred získaním
  jej osobných údajov;
 • oznámiť informačné systémy, prihlásiť informačné systémy
  na osobitnú registráciu alebo viesť o nich evidenciu;
 • získať súhlas dotknutej osoby na spracúvanie jej osobných údajov,
  pokiaľ zákon o ochrane osobných údajov neustanovuje, že osobné
  údaje sa spracúvajú bez súhlasu dotknutej osoby;
 • dodržiavať podmienky a s tým súvisiace povinnosti pre poverenie
  zodpovednej osoby, pokiaľ sa prevádzkovateľ rozhodne, že výkonom
  dohľadu nad ochranou osobných údajov poverí zodpovednú osobu;
 • prijať primerané bezpečnostné opatrenia a bezpečnostnú dokumentáciu;
  dodržiavať základné zásady získavania a spracúvania osobných údajov;
 • určiť podmienky (prostriedky a spôsob) spracúvania osobných údajov;
 • poučiť svoje oprávnené osoby;
 • zachovávať mlčanlivosť;
 • poskytovať súčinnosť úradu pri plnení jeho úloh podľa zákon.

Aj vy budete potrebovať dokumentáciu bezpečnostných opatrení?

Áno ak:

 • spracúvate personálnu a mzdovú agendu;
 • pracujete s údajmi zákazníkov, klientov, pacientov;
 • spracúvate údaje pre vernostný program;
 • predávate služby alebo produkty cez internet;
 • monitorujete priestory kamerovým systémom.

Ktoré údaje sú osobné?

 • titul, meno, priezvisko
 • adresa a ďalšie kontaktné údaje
 • dátum narodenia, rodné číslo
 • údaje o správaní alebo konaní
 • biometrické údaje
 • informácie o osobných vlastnostiach, pomeroch
 • iné špecifické znaky

Ochrana osobných údajov a služby Agentúry Clia s.r.o.

 • Identifikácia informačných systémov
 • Oznámenie, registrácia, evidencia informačných systémov
 • Komplexné spracovanie dokumentácie bezpečnostných opatrení
 • Vypracovanie bezpečnostné projektu
 • Zaškolenie zodpovednej osoby a oprávnených osôb
 • Poučenie o povinnosti mlčanlivosti
 • Vypracovanie zmlúv so sprostredkovateľskými firmami
 • Školenia, konzultácie
 • Aktívna účasť pri kontrole z úradu na ochranu osobných údajov