Východisková situácia: Hľadanie vhodného nástroja na evidenciu práce a monitorovanie náročnosti úloh

Spoločnosť TAX OFFICE Hennel & Králik (TOHK) vznikla za účelom poskytovania daňového poradenstva. Neskôr svoje služby rozšírila o vedenie účtovníctva a spracovanie miezd.

Tým, ako sa spoločnosti postupne darilo a ako sa organickým rastom a nárastom počtu zamestnancov a rozširovaním služieb snažila vyhovieť čoraz väčšiemu počtu dopytov zo strany klientov, bolo nevyhnutné sprehľadnenie toku dát smerujúcich od prijatia klienta, analýzy jeho požiadaviek, kvalifikovaného poskytnutia rôznorodých služieb aj s ohľadom na vysokú pridanú hodnotu poskytnutých služieb.

Zamestnanci aj vedenie hľadali optimálny nástroj na evidenciu práce, monitorovanie náročnosti jednotlivých úloh, čo by prispelo správnemu nastaveniu profitability jednotlivých zákaziek a úkonov.

Riešenie: Spoločnosť využila viacero modulov FLOWii a vsadila na jednotný zoznam kontaktov

Konzultant spoločnosti FLOWii navrhol, aby sa spoločnosť TOHK zamerala na využívanie viacerých modulov, ktoré systém ponúka.

Modul Partneri - na evidenciu klientov a histórie s nimi súvisiacej

Modul Úlohy - na evidenciu úloh a sledovanie jednotlivých činností zamestnancov a ich času stráveného na zverených úkonoch

Modul Zákazky - na sledovanie realizácie zákaziek

Modul Obchodné prípady - na sledovanie a manažovanie prijatých dopytov

Pre automatizáciu všetkých opakovaných činností navrhol vytvorenie vzorových zákaziek a vzorových úloh, pričom so zákazníkom vypracovali vzorové osnovy – pracovné postupy, ktoré boli následne nastavené do FLOWii.

Taktiež prebehol import a zjednotenie adresára klientov do modulu Partneri, čím vznikol jednotný adresár kontaktov aj s vymedzením jednoznačnej zodpovednosti za zvereného klienta. Aby sa docielil čo najrýchlejší prístup k dátam, nastavili sa najčastejšie Pohľady vo filtroch a zobrazili sme v systéme len tie informácie, ktoré sú nevyhnutné.

Čo konkrétne obnášala implementácia FLOWii do procesov?

  • 10 hodín na identifikáciu problému a návrhu riešení
  • 30 hodín implementácie, nastavovania systému a ladenia využívania aplikácie a zaškolenie
  • softvér FLOWii začala spoločnosť aktívne používať hneď po implementácii od jesene 2018, čím  dosiahla nasledovný nárast tržieb a zisku:

ZÁVER

Záver: TOHK sa naďalej darí a ustála aj krízu

Spoločnosť TOHK aj počas krízy dosahovala zisk a neprepustila žiadneho zamestnanca. Náš konzultant z FLOWii jej pravidelne pomáha s otázkami ohľadom zefektívňovania toku informácií v rámci poskytovania služieb. Celkový výdavok na zaobstaranie softvéru a jeho implementáciu predstavoval 2.000,- EUR bez DPH a licenčné poplatky za používanie softvéru FLOWii sú zhruba 1.500 EUR bez DPH ročne.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spoločnosť TAX OFFICE Hennel & Králik, s.r.o. (ďalej len „TOHK“) je zapísaná v zozname daňových poradcov vedenom Slovenskou komorou daňových poradcov a je členom CFE – Confederation Fiscale Europeénne. Na základe dlhoročných skúseností v oblasti daňového poradenstva, ktoré poskytuje prostredníctvom daňových poradcov predstavuje spoľahlivého partnera, ktorý dokáže získané poznatky z oblasti daní využiť pre posilnenie pozície svojich obchodných partnerov.

Od založenia v roku 2001 sa spoločnosť snažila rozšíriť portfólio služieb spočívajúce predovšetkým v poskytovaní daňového poradenstva o služby vedenia účtovníctva a spracovania miezd. V sledovanom období poskytovala svoje služby viac ako 140 klientom pôsobiacim v rôznych odvetviach hospodárstva.