Rýchlo rozvíjajúce sa obchodné prostredie firmám neraz sťažuje prilákať a udržať si talentovaných a spoľahlivých zamestnancov. Ako si môžete udržať spokojných ľudí tak, aby ste zvýšili produktivitu a vyhli sa ich fluktuácii? 

Náročnosť nových výziev v biznise ukazuje, že pri plnení úloh je spokojnosť zamestnancov dôležitá pre úspešné fungovanie firmy. Prax potvrdzuje, že k ich spokojnosti vedie správne riadenie projektov ako aj kontrola a prehľad nad procesmi súvisiacimi s úlohami a ich zaradením.

Zamestnanci, ktorí majú vo svojich pracovných úlohách jasno, sú produktívnejší a môžu pomôcť posunúť vašu firmu na vyšší level. Naopak platí, že frustrovaní a nešťastní zamestnanci môžu negatívne ovplyvniť chod firmy. Pre spokojnosť zamestnancov na pracovisku, využitia ich potenciálu a silných stránok, zohráva dôležitú úlohu manažment ľudských zdrojov. A to aj s pomocou správnych nástrojov a stratégií. Organizácie, ktoré dokážu správne prerozdeliť zamestnancov podľa ich schopností a v súlade so svojimi strategickými plánmi, dosahujú omnoho lepšie výsledky. 

Aké sú úlohy manažmentu ľudských zdrojov?

Dobrý manažment dokáže motivovať zamestnancov a inšpirovať ich, aby čo najefektívnejšie využili svoje znalosti a spolupracovali na dosahovaní cieľov organizácie. Ide o komplexný proces spojený s mnohými prvkami riadenia ľudských zdrojov. Od náboru, onboardingu, prehľadov výkonnosti až po dochádzkový systém zamestnancov či meranie času potrebného na plnenie jednotlivých úloh.

Dôležitosť manažovania zamestnancov spočíva aj v znížení nákladovosti celého procesu náhrady kvalitného človeka v prípade jeho odchodu z firmy. Aby tomu dnes moderné firmy zabránili, používajú rôzne stratégie riadenia zamestnanosti. 

Vytvárajú také pracovné podmienky, ktoré zamestnancovi uľahčia plnenie jeho pracovných úloh. Tým zvyšujú aj jeho efektivitu práce. To okrem iného zahŕňa aj používanie nástrojov a technológií na proaktívne zapojenie zamestnancov. Pretože cieľom firmy by malo byť spájanie ľudí a udržanie si kvalitných ľudí. 

Pandémia si vyžiadala lepšie riadenie procesov

Potrebu dobrého nastavenia procesov naplno odhalili aj dôsledky pandémie. Tá priniesla zásadne a okamžité zmeny v tom, ako fungujú firmy a ako jednotlivci interagujú a spolupracujú. Všetci sme boli svedkami rozsiahleho posunu k práci na diaľku, najmä home office, dynamického prerozdeľovania zdrojov a zrýchlenia digitalizácie. Rovnako narástla aj automatizácia s cieľom uspokojiť meniace sa individuálne a organizačné potreby v architektúre ERP systému

Posun k digitalizácii sa počas pandémie zrýchlil, kedy až 85 percent spoločností  zvýšilo tempo automatizácie. Vrátane 48 percentného nárastu digitalizácie zákazníckych kanálov. Na dosiahnutie efektívnejšej komunikácie smerom k zákazníkovi stúplo aj používanie CRM. A to aj u menších podnikateľov, ktorí pred pandémiou nepociťovali potrebu využívania rozšírených informačných systémov. Vo svetle týchto trendov o to viac vzniká dôležitosť jasne definovaných obchodných stratégii a plánovania pracovnej sily. 

Zároveň sa ukázalo, že zrýchľujúce sa tempo technologických zmien prehlbuje medzery v zručnostiach ľudí. Aby si firmy udržali príjmy a výdavky v zdravom pomere a splnili svoje strategické ciele, budú musieť reagovať aj na tento trend. V nasledujúcich desiatich rokoch tak budú musieť rekvalifikovať a zvyšovať kvalifikáciu významnej časti svojej pracovnej sily.

Firmy, ktoré prijímajú rozhodnutia na správnej organizačnej úrovni majú aj menej vrstiev vykazovania. S väčšou pravdepodobnosťou preto budú dosahovať aj konzistentné výsledky v oblasti kvality, rýchlosti a výkonu. Pandémia, opatrenia a zmeny s nimi súvisiace upriamili pozornosť na dôležitosť rýchleho rozhodovania. Mnohé firmy sa totiž museli meniť a reagovať oveľa rýchlejšie, než pôvodne plánovali. 

Pre uľahčenie transformácií firiem sa o to viac zdôrazňuje potreba analytických schopností na zber dát a údajov s cieľom zamestnať, rozvíjať a udržiavať najlepších zamestnancov. O HR obchodných partneroch, ktorí spracúvajú personálne potreby manažmentu podniku, je čas začať uvažovať ako nad internými poskytovateľmi služieb. Návratnosť investícií do ľudského kapitálu sa potvrdzuje stále viac.

Komunikácia v riadení je dôležitá

Úspešné projektové riadenie vyžaduje efektívnu kontrolu nad každým aktuálnym projektom, na ktorom zamestnanci pracujú. Najmä v prípade náhlych a nečakaných prekážok a problémov, s ktorými by ste im mohli pomôcť. Spojenie na osi projektový manažér a zamestnanci, ako aj spätná väzba na firemné procesy buduje aktívne tímové prostredie. So zamestnancami preto komunikujte efektívne.

Čo môžete robiť inak?

  • Otvorene komunikujte so zamestnancami, informujte ich o prebiehajúcich projektoch a poskytnite im všetky dostupné zdroje, ktoré umožnia rýchlejšie plniť spoločne ciele
  • Podporujte obojsmernú komunikáciu, umožnite im klásť otázky a pozorne počúvajte ich názory. Skôr tak dosiahnete, aby  pochopili, čo je potrebné urobiť a zároveň zdieľali spolu s vami vaše očakávania
  • Pre efektívnejšiu komunikáciu je dnes už nutnosťou zdieľať online zdroje, kurzy a webináre zamerané na školenie vašich zamestnancov o osvedčených organizačných postupoch 

Projektový manažér by mal na zjednodušenie procesov zapájať aj nástroje pre spoluprácu pracovného tímu a projektového manažmentu. Takým je napríklad aj plánovač, ktorý aj vďaka službám v cloude významne uľahčuje spoluprácu s funkciami a možnosťou zdieľania v aplikáciách. Využite jednoduchý prístup k centralizovanému ukladaniu údajov a možnosť označovať členov tímu v úlohách alebo dokumentoch. Zlepší to vašu tímovú komunikáciu a koordináciu pri projektoch, čím budete bližšie k napĺňaniu spoločných cieľov. 

Daniel Staník