Rychle rozvíjející se obchodní prostředí nejednou ztěžuje společnostem přilákat a udržet si talentované a spolehlivé zaměstnance. Jak je možné udržet si spokojené lidi tak, abyste zvýšili produktivitu a vyhnuli se jejich fluktuaci?

Náročnost nových výzev v byznysu obecně ukazuje, že při plnění úkolů je spokojenost zaměstnanců důležitou složkou úspěchu firmy. Praxe potvrzuje, že k jejich spokojenosti vede správné řízení projektů i kontrola a přehled nad procesy souvisejícími s úkoly a jejich zařazením.

Zaměstnanci, kteří mají ve svých pracovních úkolech jasno, jsou produktivnější a mohou pomoci posunout vaši firmu na vyšší level. Naopak platí, že frustrovaní a nešťastní zaměstnanci mají pro firmu negativní přínos. I pochopení těchto skutečností a správná reakce na ně, odděluje úspěšné firmy od konkurence. Ke spokojenosti zaměstnanců na pracovišti, využití jejich potenciálu a silných stránek, hraje důležitou roli manažment lidských zdrojů. A to zejména s pomocí správných nástrojů a strategií. Organizace, které dokáží správně přerozdělit zaměstnance podle jejich schopností a v souladu se svými strategickými plány, dosahují mnohem lepších výsledků.

Jaké jsou úkoly manažmentu lidských zdrojů?

Dobrý manažment by dokáže motivovat a inspirovat zaměstnance, aby co nejefektivněji využili své znalosti a spolupracovali na dosahování cílů organizace. Je to komplexní proces spojený s mnoha prvky řízení lidských zdrojů. Od náboru, onboardingu, přehledů výkonnosti až po docházkový systém zaměstnanců či měření času potřebného k plnění svých úkolů.

Důležitost manažování zaměstnanců spočívá i ve snížení nákladovosti celého procesu náhrady kvalitního člověka v případě jeho odchodu z firmy. Aby tomu moderní firmy zabránily, používají různé strategie řízení zaměstnanosti.

Vytváří takové pracovní podmínky, které zaměstnanci usnadní plnění jeho pracovních úkolů. Tím také zvyšují jeho efektivitu práce. To mimo jiné zahrnuje používání nástrojů a technologií pro proaktivní zapojení zaměstnanců. Cílem společnosti je spojovat lidi a motivovat je, což vede k jejich udržení a snížení fluktuace.

Pandemie si vyžádala lepší řízení procesů

Potřebu dobrého nastavení procesů naplno odhalily i důsledky pandemie. Ta přinesla zásadní a okamžité změny v tom, jak fungují společnosti a jak jednotlivci interagují a spolupracují. Všichni jsme byli svědky rozsáhlého posunu k práci na dálku, zejména home office, dynamického přerozdělování zdrojů a zrychlení digitalizace. Rovněž narostla i automatizace s cílem uspokojit měnící se individuální a organizační potřeby v architektuře ERP systému.

Posun k digitalizaci se během pandemie zrychlil,kdy až 85 procent společností zvýšilo tempo automatizace. Včetně 48 procentního nárůstu digitalizace zákaznických kanálů. Pro nutnost efektivnější komunikace směrem k zákazníkovi, stouplo i používání CRM systémů. A to taky u menších podnikatelů, kteří před pandemií nepociťovali potřebu využívání rozšířených informačních systémů. Ve světle těchto trendů o to více vzniká důležitost jasně definovaných obchodních strategií a plánování pracovní síly.

Zároveň se ukázalo, že zrychlující se tempo technologických změn prohlubuje mezery v dovednostech lidí. Aby si firmy udržely příjmy a výdaje ve zdravém poměru a splnily své strategické cíle, budou muset reagovat i na tento trend. V následujících deseti letech tak budou muset rekvalifikovat a zvyšovat kvalifikaci významné části své pracovní síly.

Společnosti, které přijímají rozhodnutí na správné organizační úrovni, mají i méně vrstev vykazování. S větší pravděpodobností proto budou dosahovat i konzistentní výsledky v oblasti kvality, rychlosti a výkonu. Pandemie, opatření a změny s nimi související zaměřili pozornost na důležitost rychlého rozhodování. Mnohé firmy se totiž musely měnit a reagovat dramaticky rychleji, než si původně představovali.

Pro usnadnění transformací firem se o to více zdůrazňuje potřeba analytických schopností pro sběr dat a údajů s cílem zaměstnat, rozvíjet a udržet nejlepší zaměstnance. O HR obchodních partnerech, kteří zpracovávají personální potřeby manažmentu podniku, je čas začít uvažovat jako nad interními poskytovateli služeb. Návratnost investic do lidského kapitálu se potvrzuje stále více.

Komunikace v řízení je důležitá

Úspěšné projektové řízení vyžaduje efektivní kontrolu nad každým aktuálním projektem, na kterém zaměstnanci pracují. Zejména v případě náhlých a nečekaných překážek a problémů, s nimiž byste jim mohli pomoci. Spojení na ose projektový manažer a zaměstnanci, jakož i zpětná vazba na firemní procesy buduje solidární prostředí inkluze. Komunikujte proto efektivně.

Co můžete dělat jinak?

  • Otevřeně komunikujte se zaměstnanci, informujte je o probíhajících projektech a poskytněte jim všechny dostupné zdroje, které umožní rychleji plnit společně cíle
  • Podporujte obousměrnou komunikaci, umožněte jim klást otázky a pozorně poslouchejte jejich názory. Dříve tak dosáhnete, aby pochopili, co je třeba udělat a zároveň sdíleli spolu s vámi vaše očekávání
  • Pro efektivnější komunikaci je dnes již nutností sdílet online zdroje, kurzy a webináře zaměřené na školení vašich zaměstnanců o osvědčených organizačních postupech

Projektový manažer by měl pro zjednodušení procesů zapojovat i nástroje pro spolupráci pracovního týmu a projektového manažmentu. Takovým je například i plánovač, který i díky službám v cloudu významně usnadňuje spolupráci s funkcemi a možností sdílení v aplikacích. Využijte snadný přístup k centralizovanému ukládání údajů a možnost označovat členy týmu v úkolech nebo dokumentech. Zaměstnancům to umožní představit si postup práce v rámci týmu. To zlepšuje týmovou komunikaci a koordinaci zapojení všech složek při plnění společných cílů.

Daniel Staník