A szoftveralkalmazás felhasználásának feltételei

FLOWii CRM (cloud) 2018. 05.24-ről

 1.     Preambulum

A FLOWii CRM (cloud) szoftver (a továbbiakban: „FLOWii”) használata kapcsán a FLOWii CRM (cloud) szoftveralkalmazás használatára vonatkozó feltételek (a továbbiakban: „Feltételek”) az irányadóak, az egyrészről a FLOWii s.r.o. székhelye: Ernestova bašta 2, 940 02 Nové Zámky, statisztikai számjel: 46 383 913, bejegyezve a Nyitrai Kerületi Bíróság Cégjegyzékébe, Sro   rész, 43022 / N betét (a továbbiakban: Szolgáltató) másrészről Ön, mint természetes vagy jogi személy (a továbbiakban: Vevő) között létrejött szerződés alapján.

Jelen feltételek a Szerződő felek jogait és kötelezettségeit határozzák meg, melyek az:

 1.     a FLOWii szoftveralkalmazás biztosítására vonatkozó, a Szolgáltató honlapján található regisztrációs űrlap kitöltésével és elküldésével létrejött szerződésből;
 2.    és a FLOWii szoftveralkalmazás biztosításáról szóló írásos szerződésből erednek.

Ön, mint Vevő – jogi személy – nevében a szerződés aláírásával kijelenti, hogy az érvényes szerződés megkötéséhez teljeskörű jogosultsággal rendelkezik.

A FLOWii szoftveralkalmazás használatával Ön kijelenti, hogy a feltételeket elolvasta, azok tartalmát megértette, és a szerződésbe foglalt feltételeket magára nézve kötelező érvényűnek tekinti, azokat betartja.

 1.     Fogalommeghatározások

A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az alábbi kifejezések jelentése a következő:

Szoftver: a FLOWii CRM (cloud) szoftveralkalmazás ügyfélkapcsolat-kezeléshez (Customer Relationship Management).

Szolgáltató – a Szerződés egyik Szerződő fele, amely kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a Vevő számára díj térítése ellenében lehetővé teszi a szoftver használatát a Szerződésben foglaltak és a jelen Feltételek szerint. A Szolgáltató a Vevő, valamint a Felhasználó személyes adatkezelője; a Vevő (potenciális) ügyfelei személyes adatainak feldolgozója jelen Szerződés alapján, beleértve a Feltételeket is.

Vevő – az a személy, akinek a Szoftver használatát engedélyezték, amely Szoftverre vonatkozóan a Szolgáltató a Szerződés értelmében szerzői jogokat gyakorol.

Szerződés - a Szolgáltatóval megkötött szerződés: 1. a Szolgáltató honlapján található regisztrációs űrlap kitöltésével és elküldésével; 2. írásban létrejött, amely alapján a Vevő jogosultságot szerez a FLOWii szoftveralkalmazás használatára.

Feltételek- szabályozzák a Szolgáltató és a Vevő közötti kölcsönös jogokat és kötelezettségeket a Szoftver biztosításáról szóló Szerződés alapján. Amennyiben a Szerződés, vagy annak mellékletei a Szerződés írásos megkötésekor kifejezetten nem tartalmaznak eltérést, vagy ha a jelen Feltételek egyes rendelkezéseinek érvényességét az írásban megkötött Szerződés nem zárja ki, vagy más módon nem módosítja, a jelen Feltételek irányadóak a Szolgáltató és a Vevő között fennálló kölcsönös kapcsolatra.

Fióknév- a Vevő fiókneve a FLOWii alkalmazásban. A fióknév a Szolgáltató honlapján található regisztrációs űrlap kitöltésével és elküldésével jön létre.

Felhasználói fiók- a Vevő által a FLOWii alkalmazás használatára létrehozott fiók, amely saját hozzáférési adatokkal rendelkezik a fióknévhez.

Adminisztrációs fiók - a Vevő által, a fióknév és felhasználói fiókok kezelésére létrehozott fiók.

Felhasználó - a Vevő oldalán eljáró természetes személy, aki az alkalmazásba a felhasználói fiókon keresztül jelentkezik be; a személyes adatokról szóló 2013. évi 122 törvény szerinti személyes adatok szerinti alany.

API - egy alkalmazásprogramozási felület, amely lehetővé teszi a harmadik féltől származó adatok CRM-en belüli kezelését, amely segítségével a rendszer más alkalmazáshoz csatlakozhat.

Próbaidőszak- a Szoftver Vevője harminc (30) napig jogosult a Szoftver használatára annak érdekében, hogy ingyenesen megismerje a Szoftver funkcióit. A próbaidőszak a fióknév létrehozásával kezdődik a FLOWii szoftveralkalmazáson belül.

Díj – havi díj a Szoftver használatáért.

Elszámolási időszak - alapértelmezés szerint egy (1) naptári hónap, kivéve, ha erről a Szerződésben más módon meg nem állapodnak, amely a FLOWii szoftveralkalmazás fizetős verzió aktiválása napjával kezdődik.

A szlovák 1964. évi 40. sz. Polgári Törvénykönyvről szóló Törvény módosítása szerint.

 1.     A Szoftver használatának próbaidőszaka

 A megkötött Szerződés alapján a Szolgáltató a Vevő számára harminc (30) napos ingyenes próbaidőt biztosít a Szoftver megismerése céljából a Fióknév létrehozásának napjától.  A Szolgáltató kijelenti, hogy a Szoftver használata a 30 napos próbaidőszak alatt teljesen díjmentes.

Amennyiben a Vevő úgy dönt, hogy a Próbaidőszak lejárta után tovább használja a Szoftvert a fizetős verzió aktiválásával, a Szoftverben rögzített adatok fennmaradnak. Abban az esetben, ha a Vevő a Próbaidőszak lejárta után nem dönt a Szoftver használatának folytatása mellett, a Vevő által Szoftverben rögzített adatok a Próbaidőszak végétől számított harminc (30) napon belül visszavonhatatlanul törlésre kerülnek.

A Szoftver használati területe a próbaidőszak alatt:

a) Időkeret: harminc 30 kivéve, ha erről Szerződő felek a Szerződésben másként nem állapodnak meg,

b) Területi hatálya: korlátlan,

c) Mennyiségi tartomány: a létrehozott Felhasználói fiókok számának megfelelően.

A Szoftver Vevő általi Próbaidőszak alatti használatára a jelen Feltételek szerinti, és az alábbiakban meghatározott kötelezettségek és korlátozások vonatkoznak, kivéve azokat a kötelezettségeket és korlátozásokat, amelyek természetüknél fogva csak a fizető verziós Szoftver használatára vonatkoznak.

A próbaidőszak: 1. a korlátozási időkeretnek lejártával; 2. a Szoftver fizető verziójának aktiválásával ér véget.

A Vevő a Szoftver fizetős verzióját a próbaidőszak alatt bármikor, de legkésőbb a próbaidőszak lejártát követő harminc (30) napon belül aktiválhatja a Szoftver felhasználói felületén keresztül. Ezzel az aktiválással a Vevő hozzájárul a Szoftver megállapodás szerinti díj ellenében történő használatához.

 1.     A fizetős szoftver használata

 A megkötött Szerződés, a fizetős verzió aktiválása és a Díj egyidejű megfizetése alapján a Szolgáltató a Szoftver használati jogát a Vevőnek alábbiak szerinti mértékben biztosítja:

a)     időkeret: megállapodás szerinti időszak a rendszeresen ismétlődő díjfizetésnek megfelelően,

b)    Területi hatályosság: korlátlan,

c)      Mennyiségi tartomány: a létrehozott Felhasználói fiókok számának megfelelően.

A Szoftver fizetős verziójának Vevő általi használata Díjfizetési kötelezettségével jár a Szolgáltató felé. A Vevő tudomásul veszi, hogy Díjfizetési kötelezettsége nem kötődik a Szoftver Vevő általi tényleges használatához vagy használatának mértékéhez.

A díj mértékét a következők határozzák meg: 1. a Szolgáltató honlapján (https://www.flowii.com) közzétett árjegyzék érvényes, amennyiben a szerződés a Szolgáltató weboldalán található regisztrációs űrlap kitöltésével és megküldésével jön létre. 2. írásos formában létrejött szerződéssel történő Szoftverhasználat esetén maga a szerződés. A Díj összege megegyezik a Vevő által kialakított Felhasználói fiókok, és egy Felhasználói fiók tárgybani Elszámolási időszakra meghatározott árának szorzatával. Az árak ÁFA nélkül értendők.

A Díj megfizetésével a Vevő megszerzi a Szoftver használati jogát az adott számlázási időszakra vonatkozóan. Az első számlázási időszak a fizetős verzió aktiválásának napján kezdődik. A Vevő nem jogosult a nem felhasznált előtörlesztési időszak díjának visszatérítésére.

A díj megfizetése a vonatkozó jogszabályokban, így különösen az áfatörvényben meghatározott tartalmi számviteli és adóügyi elemekkel ellátott számla alapján történik.

A számlákat a Szolgáltató elektronikus úton juttatja el a Vevőnek a Fióknév létrehozásakor megadott e-mail címre. A számla megfizetésének határideje a kiállítástól számított tíz (10) napon belül esedékes.

Amennyiben a Vevő a számlát öt (5) napon belül nem egyenlíti ki, a Szoftverhez való hozzáférést blokkoljuk. A Szoftverhez való hozzáférés megújítása az esedékes használati díj megfizetésével történik Szolgáltató által.

Ha a Díj megfizetésére hatvan (60) napon belül nem kerül sor, a Szoftverben szereplő Fióknév törlődik. A törölt Fióknév megújítása csak a Szolgáltatóval megkötött írásbeli megállapodás alapján lehetséges.

Amennyiben a díj megfizetésére nem kerül sor százhúsz (120) napon belül, a Szoftveren belüli Fióknév véglegesen törlődik, beleértve az összes adatot is.

 1.     A felek egyéb jogai és kötelezettségei

 A Vevő nem jogosult a Szoftver Próbaidőszakával ismételten közerkölcsbe ütközően visszaélni a Díj megfizetésének elkerülése érdekében.

A Szerződés megkötésével a Vevő nem szerez jogot a Szolgáltató, valamint harmadik fél védjegyeire.

A Vevő a Szoftvert kizárólag személyesen, ill. felhatalmazott személyeken keresztül használhatja. A Vevő köteles a Felhasználói fiókokhoz való hozzáférési adatokat titokban tartani, és azt harmadik fél általi visszaélés ellen védeni. Előzőek szerinti kötelezettség megszegése esetén a Vevő felelősséget vállal minden olyan kárért, amelyet Vevőnek vagy más személyeknek a hozzáférési adataival való visszaéléssel okozna.

A Szolgáltató nem vállal garanciát arra vonatkozóan, hogy a Szoftver funkciói megfelelnek a Vevő követelményeinek. A Vevő teljes felelősséget és kockázatot vállal a Szoftver kiválasztásáért, valamint a kívánt eredmények elérése érdekében történő eljárásokért.

A Szolgáltató kijelenti, hogy napi szinten, általában óránként biztosítja a Vevő által, Szoftverbe feltöltött adatok mentését. A mentett adatokat a Szolgáltató ezek létrejöttétől számított hét (7) napig megőrzi, amennyiben technikailag lehetséges, még tovább is.

Szolgáltató a Vevőt az adatmentés letöltésével kapcsolatos információkról előre megadott e-mail címen keresztül tájékoztatja az adatmentés iránti kérelem alapján.

Vevő az adatmentés letöltésének menetéről szóló információkat az ügyfélszolgálaton keresztül érvényesítheti a support@flowii.com e-mail címre elküldött adatmentés iránti kérelem alapján. Amennyiben a Vevő jogi személy, kérelmet a Vevő törvényes képviselőjenek kell igazoltan benyújtania.

A Vevő nem jogosult az API konnektor szokatlan mértékű használatára.

 1.   Az adatok és információk védelme

 A Vevő személyes adatait és ehhez kapcsolódó további információkat (a továbbiakban: Adatok) a Szolgáltató következő célokra gyűjti össze és használja fel:

a)  a Szoftver Vevő és Felhasználó általi használata,

b) a Szoftverhez kapcsolódó támogatási szolgáltatásnyújtás a Vevő és Felhasználó számára,

c) a Vevő és Felhasználó között megkötött Szerződésből eredő, illetve rá vonatkozó jogszabályok, valamint kötelezettségekkel összefüggő teljesítés,

d) a Vevő Felhasználói név adatmentésből történő megújítására irányuló esetleges jövőbeni igénye a jogviszony megszűnése után is,

e) üzleti ajánlatok (hírlevelek) küldése a Szoftverhez kapcsolódó egyéb szolgáltatások ajánlatával összefüggésben a Vevő hozzájárulása esetén, valamint más jogcímen a Szolgáltató honlapján feltüntetett Adatvédelmi szabályzat alapján (továbbiakban Szabályzat), kizárólag az (EU) 2016/679 parlamenti és tanácsi rendeletének jogcíme szerint (továbbiakban: GDPR). A Szabályzatban foglaltaknak megfelelően a Szolgáltató ezeket az adatokat elsősorban a Szoftver fejlesztésére vagy a Szoftver szolgáltatásainak testre szabására használja fel a Vevő igényei, és az arra vonatkozó jogcím szerint, és nem hozza nyilvánosságra az adatokat olyan módon, amely a Vevő harmadik fél általi azonosítását eredményezné. A Vevő és Felhasználó a jelen cikkben meghatározott adatkezelési körrel a fentiek szerint közzétett Szabályzatban részletesen megismerkedhet.

A Szabályzathoz vonatkozó jogcímek alapján a Szolgáltató üzleti ajánlatokat (hírleveleket) küldhet a Vevőnek a Felhasználói fiókok létrehozása vagy módosítása során megadott e-mail címekre. Amennyiben a Hírlevelek küldése hozzájáruláson alapul, a Vevő a hozzájárulását az egyes hírlapokban található linken keresztül bármikor visszavonhatja. Az adatkezeléshez való jelen hozzájárulás visszavonása esetén a Vevőnek további üzleti ajánlatok nem kerülnek kiküldésre.

A felhasználó kijelenti, hogy személyes adatait helyesen adta meg, és kioktatást kapott arra vonatkozóan, hogy adatait önszántából adja meg. Adathelyesbítés szükségessége esetén a Felhasználó gyakorolhatja a Szabályzatban részletesebben meghatározott adatok helyesbítésének jogát.

A Szolgáltató kijelenti, hogy a Szerződés megkötésével kapcsolatban a Vevőről begyűjtött adatokat más célra nem használja fel.

A Szolgáltató ezen adatokat elsősorban a megkötött Szerződésből eredő kötelezettségek teljesítése céljából, vagy a jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítésével összefüggésben, valamint a Szoftverrel összefüggő egyéb szolgáltatások, korrigálások, illetve módosítások céljából jogosult kezelni és tovább felhasználni. A Szolgáltató megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket tett különösen az adatkezelés biztonságának biztosítása érdekében, amelyet adatfeldolgozóként az egyes személyes adatkezelők, azaz elsősorban a Vevő számára végez. A Szolgáltató alapvető kötelezettsége a Vevő, ill. Felhasználó utasítása szerinti adatkezelés. A Szolgáltató ugyanakkor nem vállal felelősséget a Szoftveren belüli Alapelvek, Feltételek vagy Szerződést megszegő használatáért, illetve a Vevő, ill. Felhasználó általi jogosulatlan adatkezelésért.

Szoftver biztosításával kapcsolatban a Vevőtől megszerzett minden adat és információ bizalmasnak minősül, és a Szolgáltató kötelezi magát az adatokat védelmére, és az adatokkal való visszaélések elleni fellépésre, továbbá, hogy azokat üzleti vagy egyéb célból harmadik személyekkel nem osztja meg. Ez nem érinti a Szolgáltató azon jogszabályi kötelezettségét, hogy a szükséges információkat a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján a nemzeti hatóságok részére átadja.

A Szolgáltató jogosult a Vevő adatait a Szoftver biztosításával összefüggésben az Szabályzatok szerint felhasználni, de köteles tiszteletben tartani a Vevő jogait és jogos érdekeit olyan módon, hogy ezzel a Vevő érdeke ne sérüljön, és amivel a Szolgáltató Felhasználót érintő adatok bizalmi jellegének védelméből eredő kötelezettségét nem szegi meg.

Abban az esetben, ha a Vevő, ill. Felhasználó úgy véli, hogy a Szolgáltató személyes adatait nem kezeli megfelelő módon, illetve azokat a magánélete védelmével vagy jogszabályi előírásokkal ellentétben kezeli, élhet a GDPR, valamint Szabályzat szerinti jogával: 1. hozzáférést, adatkezelés korlátozását vagy magyarázatot kérhet a Szolgátatótól; 2. helytelenül szereplő adatok helyesbítésére, törlésére, vagy a kialakult helyzet egyéb módon történő Szabályzat szerinti javítására kötelezheti a Szolgáltatót. Amennyiben a Vevő vagy a Felhasználó személyes adatai kezeléséhez való hozzáférést kér, a Szolgáltató a megfelelő tájékoztatást részre megadni köteles.

Ilyen esetben azonban a Szolgáltató nem tudja garantálni az alkalmazás teljes működőképességét, vagy használhatóságát.

A Szerződés szerves részét képezik a Vevő vagy a Vevő ügyfelei személyes adatainak feldolgozására vonatkozó rendelkezések is, amelyeket a jelen Feltételek alábbi cikkében foglaltak, összhangban a GDPR követelményeivel.

 1.   Közvetítői szerződés

 Jelen feltételek a közvetítői szerződés követelményeit is tartalmazzák a GDPR 28 sz. cikk értelmében.

A Szolgáltató, mint a Vevő adatkezelője, a jelen Szerződés GDPR 4. cikk, 2. bekezdése és a GDPR 28. cikk alapján a Vevő személyes adatait a jelen Feltételekben meghatározott mértékben, a megjelölt célok, műveletek, és feldolgozási módok keretein belül dolgozhatja fel.

A személyes adatok Szolgáltató általi feldolgozása a jelen Feltételek szerint megkötött Szerződés időtartama alatt történik. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a személyes adatok védelméből eredő kötelezettségeit a Szerződés érvényességi ideje alatt teljesíti.

A Szolgáltató a személyes adatokat kizárólag a Vevő utasításai alapján kezelheti a Szerződés szerinti kommunikációs elvekkel összhangban, ideértve a személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezetekbe történő továbbítását is, kivéve, ha az ilyen adatkezelést Vevőre vonatkozóan uniós vagy tagállami jog írja elő; ebben az esetben a Szolgáltató tájékoztatja a Vevőt az ilyen jogszabályi előírásról még az adatok kezelése előtt, kivéve, ha az ilyen jogszabály az adatok nyilvánossággal való közlését fontos közérdekű okokra hivatkozva megtiltja.

A Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és gondoskodik arról, hogy a Vevő személyes adataival foglalkozni jogosult személyeket terhelje a titoktartás kötelezettsége, illetve törvényi titoktartási kötelezettség.

A Szolgáltató minden szükséges intézkedést megtesz a GDPR 32. cikkének megfelelően, és a rábízott személyes adatokat nem használja fel saját részére, és a Szerződésben, illetve az Szabályzatban meghatározott céloktól eltérően.

A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy betartja a GDPR 32. cikk 2. és 4. bekezdésben meghatározott, más adatfeldolgozó bevonásáról szóló feltételeket. Úgy a Szolgáltató, úgy is mint Vevő adatkezelője szintén figyelembe veszi az adatkezelés jellegét, és lehetőség szerint megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel Vevő számára segítséget nyújt a GDPR szerinti jogainak gyakorlására a kérelmek feldolgozására vonatkozóan.

A Szolgáltató kötelezi magát arra, hogy a Vevővel együttműködik a GDPR 32-36 cikkben összefoglalt kötelezettségek teljesítése érdekében, figyelembe veszi az adatkezelés jellegét, valamint az adatfeldolgozó rendelkezésére álló információkat, és a Vevő személyes adatok védelméből, és egyéb kötelezettségeiből eredő feladatok teljesítésének felügyeleti hatóság előtti közlését és bizonyítását.

A Szolgáltató köteles a Vevő kérésére minden személyes adatot és azok másolatait törölni, vagy azokat a Szerződés megszűnésekor visszaküldeni a Vevőnek, kivéve, ha jogszabály előírja az ilyen személyes adatok tárolási kötelezettségét.

Szolgáltató a Vevő részére minden olyan információt megad, melyek a jelen Szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítésének igazolásához szükségesek, és lehetővé teszi, illetve hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Vevő vagy a Vevő által meghatalmazott könyvvizsgáló audit tevékenységet, és ellenőrzést végezzen.

A Szolgáltató köteles nyilvántartást vezetni a személyes adatok Szerződés szerinti kezeléséről legalább a GDPR 30 cikk 2. bekezdés szerinti mértékben.

A személyes adatok biztonságának megsértése, vagy a személyes adatokhoz való egyéb jogosulatlan hozzáférés gyanúja esetén a Szolgáltató ezt Vevő adminisztrátorának jelenteni köteles legkésőbb 24 órán belül elektronikus úton a megadott email címre.

 1. A szolgáltatáshoz való hozzáférés

A Vevő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a szolgáltatások fejlesztése céljából a Szoftveren belül rendszeres karbantartást végez, melynek során a Szoftverhez való hozzáférés átmenetileg korlátozható vagy kizárható. A Szoftver rendszeres karbantartását a munkaidőn (8:00-17:00) kívül végzi a Szolgáltató. A felhasználók a rendszeres karbantartás megkezdéséről a Szoftver felhasználói felületén megjelenő értesítés útján kapnak értesítést.

A Szolgáltató a felelősséget kizáró körülményből eredő késedelemért felelősséget nem vállal. Felelősség kizárásának minősül a Szolgáltató akaratától függetlenül keletkezett, kötelezettségének teljesítését akadályozó helyzet, kivéve, ha nem minősíthető értelemszerűnek az a feltevés, hogy a Szolgáltató ezt az akadályt, vagy annak következményeit eltávolítaná, továbbá, hogy ezt az akadályt a kötelezettség keletkezésekor előre látná. Az előző mondat értelmében a felelősséget kizáró akadályok különösen a következők: 1. fogadások, ha ez az esemény harmadik fél általi szervezés eredményeként következik be; 2. terrortámadás; 3. háborúk, polgári és katonai zavargások, blokádok, felkelések, zavargások, járványok, karantén korlátozások; 4. villámcsapás, földrengés, tűz, vihar, árvizek, földcsuszamlások; 5. események, amelyek alapján veszélyhelyzetet hirdetnek ki az Energiatörvényre vonatkozó rendelkezései szerint.

A Vevő tudomásul veszi, hogy a FLOWii szoftveralkalmazásban további, harmadik fél által nyújtott szolgáltatások is szerepelhetnek (bejegyzett címek földrajzi helymeghatározása, térképanyagok, árfolyamok és cégnyilvántartási adatok kitöltése stb.). A Szolgáltató nem garantálja azon információk pontosságát, valódiságát, teljességét és időszerűségét, amelyekhez Vevő az előbbiek szerinti kiegészítő szolgáltatások igénybevételekor jut hozzá, és az esetleges szolgáltatás-kiesés miatt, valamint a Vevőnek okozott károkért felelősséget nem vállal.

Szolgáltató nem vállal felelősséget a weboldalak, vagy azokon bemutatott szolgáltatások tartalmának helyességéért, amelyek a Szoftveren belül közvetlenül elhelyezett hiperhivatkozáson keresztül érhetőek el, vagy az ezekhez való hozzáférés a Szoftver más részében érhető el, és semmilyen módon nem kapcsolódnak a weboldal tartalmához. Ez a rendelkezés nem vonatkozik a Szolgáltató weboldalára (http://flowii.com) mutató hiperhivatkozásokra.

 1. A szerződéses jogviszony időtartama és megszűnése

A szerződés megszűnik:

a) létrejött szerződés időtartamának lejártával

b) szolgáltató általi felmondással

c) Fióknév Vevő általi törlésével

d) amennyiben a Díj megfizetésére hatvan (60) napon belül nem kerül sor, a Szoftverben szereplő Fióknév ezt eredményező törlésével

A Vevő bármikor jogosult a Fióknevét a Szoftver felületén keresztül törölni. A Fióknév törlésével a Szerződés a törlés napjával egyidejűleg szűnik meg.

Ha a Vevő a Díjfizetéssel több mint hatvan (60) napos késedelembe esik, a Szerződés azon a napon szűnik meg, amikor a hatvan (60) napot meghaladó késedelem bekövetkezett, és a Fióknév a Szoftveren belül törlésre kerül.

A Szolgáltató jogosult a Szerződés indok megjelölése nélküli felmondására is. A felmondási idő hat (6) hónap, és az azt a hónapot követő hónap első napjával kezdődik, amikor a felmondást a Vevőnek kézbesítették. Az értesítést postai úton kell eljuttatni a Vevő cég székhelyére / üzleti tevékenységeinek helyére, a Felhasználói fiók regisztrációja során megadott címére, ill. a Vevő által megadott címre. Ha az értesítést nem sikerül ilyen módon a Vevőnek kézbesíteni, úgy az a felmondás postára adásának napját követő harmadik napon kézbesítettnek minősül.

A Szolgáltató jogosult egyoldalú nyilatkozatával a Szerződéstől elállni abban az esetben is, ha a Vevő a Szerződésben vállalt bármely kötelezettségét súlyosan megszegi, különösen, ha a Szoftvert olyan módon használja, amely a jelen Szerződéssel, kötelező érvényű jogszabályokból, vagy az általános szerződésből eredő kötelezettségeivel ellentétben van. A szerződéstől való elállás a Szerződést az elállásnak a Vevőnek történő kézbesítés napján helyezi hatályon kívül. A Szerződéstől való elállás Vevőnek történő kézbesítésére vonatkozóan a felmondás kézbesítésére vonatkozó szabályok az irányadóak.

 1. A Szoftver működtetés feltételeinek megváltoztatása

A Szolgáltató jogosult a Feltételeket folyamatosan módosítani. A Szolgáltató a módosított Általános Szerződési Feltételek szövegét a honlapján teszi közzé. A Szolgáltató tizenöt (15) nappal a módosítás hatálybalépése előtt értesíti a Vevőt, valamint a Felhasználókat a Feltételek módosításáról és azok közzétételének módjáról. A módosult Feltételeket a Vevő és a Felhasználók egyaránt kötelesek megismerni. Ezen időszak lejárta után a Vevő és a Felhasználók a Szoftveren keresztül felkérést kapnak a módosított Feltételek elfogadására vonatkozóan. Az Felhasználói fiókon keresztül történő hozzájárulás a teljes Fióknévre és az összes létrehozott Felhasználói fiókra érvényes. Amennyiben a Vevő a módosult Feltételekkel nem ért egyet, a jelen Szerződés a módosult Feltételek hatálybalépésének napjával megszűnik.

A Szolgáltató jogosult a Díj mértékét egyoldalúan megváltoztatni, kivételt képeznek a határozott időre szóló Szerződések. A Díj mértékének változásáról a Szolgáltató köteles a Vevőt legalább harminc (30) nappal a változás hatálybalépése előtt értesíteni a Felvételekkel kapcsolatos változásokról szóló értesítéssel megegyező módon. A Díj új mértéke a Vevőre nézve a jelen időszakot követő Elszámolási időszak elejétől kezdődően érvényes.

 1. Záró rendelkezések

Jelen Szerződésre a szlovák jog az irányadó, különösképpen az érvényben lévő Polgári törvénykönyvről szóló 40/1964 Zb. számú törvény. Vevő és Szolgáltató megállapodnak abban, hogy az irányadó jogszabály, és az ENSZ nemzetközi áruforgalomról szóló Megállapodását vitás kérdésekben nem alkalmazzák. Vevő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a jelen Szerződésből eredő, Szolgáltatóval szemben felmerülő bármilyen vita, vagy igény felmerülése esetén a Nové Zámky-i Járásbíróság, illetve a Nitra-i Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

Szolgáltató kizárja jelen Feltételek szerinti kötelezettségén kívüli egyéb kötelezettség vállalását.

Jelen Feltételek bármelyik rendelkezésének bármely ok miatt érvénytelenné válása, nem befolyásolja a Feltételek többi rendelkezésének érvényességét, hatályát. Ezen esetben az érvényét vesztett rendelkezés a Feltételek rendelkezései szerint érvényes és érvényesíthető.

Jelen Feltételek módosítása csakis kizárólag írásos formában, Vevő és Szolgáltató részéről törvényes képviselő általi aláírás feltételével lehetséges. Jelen Szerződés és Feltételek, Vevő és Szolgáltató között Szoftver használatával kapcsolatban létrejött egyetlen, és teljes terjedelmű megállapodást jelenti, és teljes mértékben meghatározza bármilyen előzőekben tett jognyilatkozatot, kötelezettségvállalást, tárgyalást, híradást, vagy Szoftverrel kapcsolatos tájékoztatást.