Podmienky poskytovania softvérovej aplikácie

FLOWii CRM (cloud) zo dňa 24.05.2018

1. Preambula

Tieto podmienky poskytovania softvérovej aplikácie FLOWii CRM (cloud) (ďalej len „Podmienky“) upravujú používanie aplikácie FLOWii CRM (cloud) (ďalej len „FLOWii“) na základe zmluvy uzatvorenej medzi obchodnou spoločnosťou FLOWii s.r.o. so sídlom Ernestova bašta 2, 940 02 Nové Zámky, IČO: 46 383 913, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 43022/N (ďalej len „Poskytovateľ“) a Vami, fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len „Nadobúdateľ“).

Tieto Podmienky upravujú práva a záväzky strán vzniknuté na základe: 1. zmluvy o poskytovaní softvérovej aplikácie FLOWii uzatvorenej vyplnením a odoslaním registračného formulára na stránkach Poskytovateľa; 2. zmluvy o poskytovaní softvérovej aplikácie FLOWii uzatvorenej písomnou formou.

Pokiaľ uzatvárate zmluvu v mene Nadobúdateľa – právnickej osoby, prehlasujete, že ste plne oprávnený k platnému uzatvoreniu zmluvy.

Používaním softvérovej aplikácie FLOWii potvrdzujete, že ste si prečítali tieto podmienky, rozumiete ich obsahu a súhlasíte s tým, že ste viazaní ich ustanoveniami.

2. Vymedzenie pojmov

Zmluvné strany sa dohodli, že nižšie uvedené pojmy majú nasledujúci význam:

Softvér – je softvérová aplikácia FLOWii CRM (cloud) pre riadenie vzťahov so zákazníkmi (Customer Relationship Management).

Poskytovateľ – je strana Zmluvy, ktorá sa zaväzuje umožniť za odplatu Nadobúdateľovi používanie softvéru a to za podmienok dojednaných v Zmluve a týchto Podmienkach. Poskytovateľ je správca osobných údajov Nadobúdateľa a Používateľa; spracovateľ osobných údajov (potenciálnych) zákazníkov Nadobúdateľa na základe uzatvorenej Zmluvy vrátane týchto Podmienok.

Nadobúdateľ – je osoba, ktorej bolo na základe Zmluvy umožnené používať Softvér, ku ktorému Poskytovateľ vykonáva autorské práva.

Zmluva – rozumie sa ňou zmluva uzatvorená s Poskytovateľom: 1. vyplnením a odoslaním registračného formulára na stránkach Poskytovateľa; 2. uzatvorená písomnou formou, na základe ktorej je Nadobúdateľovi umožnené používať softvérovú aplikáciu FLOWii.

Podmienky – upravujú vzájomné práva a povinnosti Poskytovateľa a Nadobúdateľa pri poskytovaní Softvéru na základe uzatvorenej Zmluvy. Pokiaľ pri uzatvorení Zmluvy v písomnej podobe nie je v Zmluve alebo v jej prílohách výslovne uvedené odchylné dojednanie, alebo pokiaľ platnosť niektorých ustanovení týchto Podmienok nie je písomnou Zmluvou vylúčená alebo inak modifikovaná, platia v ostatnom pre vzájomné vzťahy Poskytovateľa a Nadobúdateľa tieto Podmienky.

Názov účtu – označenie pre účet Nadobúdateľa v aplikácii FLOWii. Názov účtu je založený vyplnením a odoslaním registračného formulára na internetových stránkach Poskytovateľa.

Používateľský účet – účet vytvorený Nadobúdateľom pre používanie aplikácie FLOWii s vlastnými prístupovými údajmi k názvu účtu.

Administratívny účet – účet vytvorený Nadobúdateľom za účelom spravovania názvu účtu a používateľských účtov.

Používateľ – fyzická osoba vystupujúca na strane Nadobúdateľa, ktorá prostredníctvom používateľského účtu realizuje prihlásenie do aplikácie; je subjektom osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Zb. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

API – je programové rozhranie softvéru, ktoré umožňuje pracovať s dátami vo vnútri CRM z aplikácii tretích strán.

Skúšobná doba – je až šesťdesiat denné (60) obdobie používania Softvéru Nadobúdateľom, pričom v tejto dobe je Nadobúdateľ oprávnený používať Softvér za účelom zoznámenia sa s jeho funkciami v plnom rozsahu bezplatne. Skúšobná doba začína plynúť založením názvu účtu v softvérovej aplikácii FLOWii.

Poplatok – mesačná odplata za používanie Softvéru.

Zúčtovacie obdobie – je štandardne jeden (1) kalendárny mesiac, ak nie je v Zmluve dohodnuté inak, ktoré začína dňom aktivácie režimu plateného používania. softvérovej aplikácie FLOWii.

Občiansky zákonník – zákon č. 40/1964 Zb. v platnom znení.

3. Skúšobná doba používania Softvéru

Na základe uzatvorenej Zmluvy poskytuje Poskytovateľ Nadobúdateľovi právo po dobu šesťdesiat (60) dní od založenia Názvu účtu používať Softvér v plnom rozsahu bezplatne, a to za účelom zoznámenia sa s jeho funkciami. Poskytovateľ prehlasuje, že používanie Softvéru Nadobúdateľom v Skúšobnej dobe nie je z jeho strany spojené so žiadnymi poplatkami.

Ak sa rozhodne Nadobúdateľ po uplynutí Skúšobnej doby pokračovať v používaní Softvéru prevodom Názvu účtu do režimu plateného používania, dáta Nadobúdateľa vložené do Softvéru zostanú zachované. V prípade, že sa Nadobúdateľa po uplynutí Skúšobnej doby nerozhodne pokračovať v používaní Softvéru, budú po uplynutí šesťdesiatich (60) dní od skončenia Skúšobnej doby akékoľvek dáta Nadobúdateľa vložené do Softvéru nenávratne zmazané.

Rozsah používania Softvéru v skúšobnej dobe:

a) časový rozsah: 60 dní ak nie je v zmluve dojednané inak,

b) územný rozsah: neobmedzený,

c) množstevný rozsah: podľa množstva vytvorených Používateľských účtov.

Na používanie Softvéru Nadobúdateľom v Skúšobnej dobe sa vzťahujú všetky povinnosti a obmedzenia dojednané ďalej v týchto Podmienkach s výnimkou tých povinností a obmedzení, ktoré sa podľa svojej povahy vzťahujú iba k platenému používaniu Softvéru.

Skúšobná doba skončí: 1. uplynutím doby, na ktorú je obmedzená; 2. prevodom Názvu účtu do režimu plateného používania Softvéru.

Kedykoľvek behom skúšobnej doby, najneskôr však do šesťdesiat (60) dní od uplynutia Skúšobnej doby, môže Nadobúdateľ prostredníctvom používateľského rozhrania Softvéru aktivovať režim plateného používania Softvéru. Touto aktiváciou Nadobúdateľ prejaví súhlas s ďalším používaním Softvéru za dohodnutú odplatu.

4. Platené používanie Softvéru

Na základe uzatvorenej Zmluvy, aktivácie režimu plateného používania a súčasného zaplatenia Poplatku poskytuje Poskytovateľ Nadobúdateľovi právo používania Softvéru, a to v tomto rozsahu:

a) časový rozsah: dojednané obdobie oproti pravidelným opakujúcim sa platbám,

b) územný rozsah: neobmedzený,

c) množstevný rozsah: podľa množstva vytvorených Používateľských účtov.

Používanie Softvéru v režime plateného používania je spojené s povinnosťou Nadobúdateľa platiť Poskytovateľovi Poplatok. Nadobúdateľ je uzrozumený s tým, že povinnosť platiť Poplatok nie je viazaná na faktické využívanie Softvéru zo strany Nadobúdateľa v príslušnom období ani na rozsah tohto využívania.

Výška poplatku je určená: 1. cenníkom Poskytovateľa uverejneného na webových stránkach Poskytovateľa (https://www.flowii.com) v prípade poskytovania Softvéru na základe zmluvy uzatvorenej vyplnením a odoslaním registračného formulára na stránkach Poskytovateľa; 2. zmluvou v prípade poskytovania Softvéru na základe písomne uzatvorenej zmluvy. Výška Poplatku sa určí ako násobok počtu vytvorených Používateľských účtov Nadobúdateľa a cenou za jeden Používateľský účet pre dané Zúčtovacie obdobie. Ceny sú uvedené vždy bez DPH.

Zaplatením Poplatku vzniká Nadobúdateľovi právo používať Softvér po dané zúčtovacie obdobie. Prvé Zúčtovacie obdobie začína dňom aktivácie režimu plateného používania.

Poplatok je splatný na základe faktúry s prislúchajúcimi náležitosťami účtovných a daňových dokladov vyžadovaných platnými právnymi predpismi, najmä zákonom o DPH. Faktúry bude Poskytovateľ zasielať Nadobúdateľovi elektronickou cestou na emailovú adresu Nadobúdateľom zadanú pri založení jeho Názvu účtu. Splatnosť faktúry je štrnásť (14) dní odo dňa jej vystavenia.

V prípade, že omeškanie Nadobúdateľa so zaplatením Poplatku presiahne päť (5) dní, je mu zablokovaný prístup do Softvéru. Zaplatením dlžnej čiastky Poplatku bude prístup Nadobúdateľa do Softvéru obnovený.

Ak presiahne omeškanie Nadobúdateľa so zaplatením Poplatku šesťdesiat (60) dní, bude jeho Názov účtu v Softvéri zrušený. Zrušený Názov účtu môže byť obnovený iba na základe písomnej dohody s Poskytovateľom.

Ak presiahne omeškanie Nadobúdateľa so zaplatením Poplatku stodvadsať (120) dní, bude jeho Názov účtu v Softvéri nenávratne zmazaný, vrátane všetkých dát, ktoré sú jeho súčasťou.

5. Ďalšie práva a povinnosti strán

Nadobúdateľ nie je oprávnený zneužívať opakovane Skúšobnú dobu Softvéru v rozpore s dobrými mravmi za účelom vyhnutiu sa zaplateniu Poplatku.

Nadobúdateľovi nevznikajú uzatvorením Zmluvy žiadne práva k ochranným známkam Poskytovateľa alebo tretích strán.

Nadobúdateľ je oprávnený používať Softvér iba osobne, resp. prostredníctvom poverených osôb. Svoje prístupové údaje k Používateľským účtom je Nadobúdateľ povinný uchovávať v tajnosti a chrániť ich pred zneužitím zo strany tretích osôb. V prípade porušenia tejto povinnosti zodpovedá Nadobúdateľ za všetky škody, ktoré budú Nadobúdateľovi alebo ďalším osobám zneužitím jeho prístupových údajov spôsobené.

Poskytovateľ nijak nezaručuje, že funkcie, ktoré obsahuje Softvér, budú vyhovovať požiadavkám Nadobúdateľa. Nadobúdateľ preberá úplnú zodpovednosť a riziko za výber Softvéru pre dosiahnutie ním zamýšľaných výsledkov, za jeho používanie a výsledky, ktoré so Softvérom dosiahne.

Poskytovateľ prehlasuje, že vykonáva každodenné zálohy dát uložených Nadobúdateľom pri používaní Softvéru a to spravidla každú hodinu. Jednotlivé zálohy sú Poskytovateľom uchovávané po dobu sedem (7) dní od ich vytvorenia, ak je to technicky možné, tak i dlhšie. Informácie o postupe stiahnutia zálohy dát zašle Poskytovateľ Nadobúdateľovi na základe žiadosti o poskytnutie zálohy dát na jeho emailovú adresu, ktorú uviedol pri žiadosti o poskytnutie zálohy. Žiadosť o poskytnutie informácie o postupe stiahnutia zálohy dát Nadobúdateľ uplatní na zákazníckej podpore Poskytovateľa formou žiadosti zaslanej na emailovú adresu support@flowii.com. Ak je Nadobúdateľom právnická osoba, musí byť žiadosť preukázateľne učinená štatutárnym zástupcom Nadobúdateľa.

Nadobúdateľ nie je oprávnený využívať Konektor API v neobvyklej miere.

6. Ochrana údajov a informácii

Osobné údaje Nadobúdateľa a ďalšie súvisiace údaje a informácie (ďalej len „údaje“) Poskytovateľ zhromažďuje a spracováva na účely:

a) používanie Softvéru Nadobúdateľom a Používateľom,

b) poskytovanie služieb podpory Softvéru Nadobúdateľovi a Používateľovi,

c) plnenie záväzkov vyplývajúcich mu voči Nadobúdateľovi a Používateľovi z uzatvorenej Zmluvy alebo v súvislosti s plnením povinností uložených mu právnymi predpismi,

d) prípadnej budúcej potreby Nadobúdateľa obnoviť Názov účtu zo zálohy aj po skončení zmluvného vzťahu,

e) zasielanie obchodných ponúk (newsletterov) v súvislosti s ponukou ďalších služieb súvisiacich so Softvérom, ak k tomu Nadobúdateľ vyslovil súhlas alebo je možné uplatniť iný právny titul, v rozsahu a za podmienok stanovených Zásadami spracovania osobných údajov (ďalej len „Zásady“), zverejnených a sprístupnených na webových stránkach Poskytovateľa, a to iba na základe zákonných právnych titulov predovšetkým podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej „GDPR“). Tieto údaje Poskytovateľ v súlade so Zásadami využíva predovšetkým k zlepšeniu Softvéru alebo k poskytnutiu služieb úprav na mieru Softvéru podľa požiadaviek Nadobúdateľa a podľa príslušného právneho titulu, a nebude ich zverejňovať spôsobom, ktorý by mohol viesť k identifikácii Nadobúdateľa tretími osobami. S rozsahom spracovania údajov, uvedeného v tomto článku, sa Nadobúdateľ a Používateľ môžu detailne oboznámiť v rámci vyššie uvedených zverejnených Zásad.

Nadobúdateľovi môžu byť v súlade so Zásadami na základe niektorého z príslušných právnych titulov zasielané obchodné ponuky (newslettery) zo strany Poskytovateľa na emailové adresy uvedené pri vytváraní alebo zmene Používateľských účtov. Pokiaľ je toto zasielanie obchodných ponúk založené na súhlase, môže Nadobúdateľ tento súhlas vziať kedykoľvek späť, a to prostredníctvom odkazu, ktorý je v každej obchodnej ponuke obsiahnutý. V prípade odvolania tohto súhlasu so spracovaním údajov už Nadobúdateľovi nebudú ďalšie obchodné ponuky zasielané.

Používateľ potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že ich poskytuje dobrovoľne. V prípade potreby opravy údajov môže Používateľ využiť právo na opravu údajov bližšie špecifikovaného v Zásadách.

Poskytovateľ prehlasuje, že všetky údaje zhromaždené o Nadobúdateľovi v súvislosti s uzatvorením Zmluvy nebudú využívané k iným účelom, než k akým boli zhromaždené. Poskytovateľ je oprávnený tieto údaje spracovávať a ďalej ich využívať predovšetkým za účelom plnenia záväzkov vyplývajúcich mu z uzatvorenej Zmluvy alebo v súvislosti s plnením povinností uložených mu právnymi predpismi a ďalej tiež v súvislosti s ponukou ďalších služieb Nadobúdateľovi súvisiacich so Softvérom, jeho zlepšovaním či k jeho úprave na mieru. Poskytovateľ prijal podľa GDPR vhodné a primerané technické a organizačné opatrenia predovšetkým k zaisteniu bezpečnosti spracovania údajov, ktoré uskutočňuje ako spracovateľ pre jednotlivých správcov osobných údajov, teda predovšetkým Nadobúdateľa. Základnou povinnosťou Poskytovateľa je spracovanie údajov podľa pokynov Nadobúdateľa, resp. Používateľa. Naopak Poskytovateľ neručí za používanie Softvéru v rozpore so Zásadami, Podmienkami či Zmluvou, alebo za neoprávnené spracovanie údajov zo strany Nadobúdateľa, resp. Používateľa.

Akékoľvek údaje a informácie, ktoré Poskytovateľ získa od Nadobúdateľa v súvislosti s poskytovaním Softvéru, sú považované za dôverné a Poskytovateľ sa zaväzuje ich chrániť pred zneužitím a nezdieľať ich za obchodným alebo iným účelom tretím osobám. Tým nie je dotknutá zákonná povinnosť Poskytovateľa vydať požadované informácie štátnym orgánom v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Údaje o Nadobúdateľovi získané v súvislosti s poskytovaním Softvéru je Poskytovateľ oprávnený použiť v súlade so Zásadami, pričom je však povinný rešpektovať práva a oprávnené záujmy Nadobúdateľa a môže tak učiniť iba takým spôsobom, ktorého dôsledkom nevznikne Nadobúdateľovi ujma, a ktorým súčasne nebude porušená povinnosť Poskytovateľa chrániť dôvernosť informácii týkajúcich sa Nadobúdateľa.

V prípade, že by sa Nadobúdateľ, Používateľ domnievali, že Poskytovateľ uskutočňuje spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života Používateľa alebo v rozpore so zákonom, predovšetkým sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže na základe svojich práv garantovaných v GDPR a v súlade so Zásadami: 1. požiadať Poskytovateľa o prístup, obmedzenie spracovania či podanie vysvetlenia; 2. požadovať, aby Poskytovateľ opravil nepresné údaje, odstránil ich či inak napravil takto vzniknutý stav podľa Zásad. Ak požiada Nadobúdateľ alebo Používateľ o prístup ku spracovaniu svojich osobných údajov, je mu Poskytovateľ povinný príslušné informácie vydať. V prípade, že je spracovanie založené na súhlase, je Nadobúdateľ či Používateľ oprávnený súhlas so spracovaním osobných údajov taktiež odvolať, a to napr. podaním žiadosti na kontaktnú emailovú adresu Poskytovateľa podľa Zásad. V takomto prípade však Poskytovateľ nemôže zaručiť plnú funkčnosť či využiteľnosť aplikácie.

Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú aj dojednania o spracovaní osobných údajov Nadobúdateľa alebo jeho zákazníkov, ktoré sú dojednané v týchto Podmienkach v nasledujúcom článku a v súlade s požiadavkami GDPR.

7. Sprostredkovateľská zmluva

Tieto podmienky obsahujú rovnako náležitosti sprostredkovateľskej zmluvy podľa čl. 28 a nasl. GDPR, a to v nasledujúcom znení.

Poskytovateľ v rámci Zmluvy podľa týchto Podmienok môže spracovávať pre Nadobúdateľa ako spracovateľ v zmysle čl. 4 bod 2 a čl. 28 GDPR, osobné údaje v rozsahu uvedenom v týchto Podmienkach alebo Zásadách, a to v rámci uvádzaných účelov, operácii a rovnako prostriedkov spracovania.

Spracovanie osobných údajov bude zo strany Poskytovateľa prebiehať po dobu účinnosti Zmluvy uzatvorenej podľa týchto Podmienok. Povinnosti Poskytovateľa týkajúce sa ochrany osobných údajov sa Poskytovateľ zaväzuje plniť po celú dobu účinnosti Zmluvy.

Poskytovateľ spracováva osobné údaje výlučne na základe pokynov Nadobúdateľa učinených v súlade so zásadami komunikácie podľa Zmluvy, vrátane poskytnutia osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácii, pokiaľ mu toto spracovanie už neukladá právo EÚ alebo členského štátu, ktoré sa na Nadobúdateľa vzťahujú; v takomto prípade Poskytovateľ Nadobúdateľa informuje o takejto právnej požiadavke pred spracovaním, ibaže by tieto právne predpisy toto informovanie zakazovali z dôležitých dôvodov verejného záujmu.

Poskytovateľ dodržuje mlčanlivosť o spracovávaných osobných údajoch a zaisťuje, aby osoby oprávnené pracovať s osobnými údajmi Nadobúdateľa u Poskytovateľa zaviazali k mlčanlivosti alebo aby sa na nich vzťahovala zákonná povinnosť mlčanlivosti.

Poskytovateľ príjme všetky nevyhnutné opatrenia požadované podľa čl. 32 GDPR a nebude využívať spracovávané osobné údaje pre vlastnú potrebu a za iným účelom, ako pre plnenie Zmluvy či účely špecifikované v Zásadách.

Poskytovateľ sa zaväzuje dodržovať podmienky pre zapojenie ďalšieho spracovateľa uvedené v ods. 2 a 4 čl. 32 GDPR. Poskytovateľ zároveň zohľadňuje povahu spracovania a je Nadobúdateľovi nápomocný prostredníctvom vhodných technických a organizačných opatrení, pokiaľ je to možné, pre splnenie povinností Nadobúdateľa ako správcu osobných údajov pri vybavovaní žiadostí o výkon práv subjektov údajov podľa GDPR.

Poskytovateľ je povinný poskytovať súčinnosť Nadobúdateľovi pri zaisťovaní súladu s povinnosťami podľa čl. 32 až 36 GDPR, a to pri zohľadnení povahy spracovania a informácii, ktoré má spracovateľ k dispozícii, a ďalej i pri komunikácii a preukazovaní splnenia povinností Nadobúdateľa na úseku ochrany osobných údajov pred dozorným úradom.

Poskytovateľ je povinný na žiadosť Nadobúdateľa vymazať všetky osobné údaje a ich kópie, alebo ich vrátiť Nadobúdateľovi po ukončení Zmluvy, ibaže by právne predpisy stanovili povinnosť k uloženiu takýchto osobných údajov.

Poskytovateľ poskytne na žiadosť Nadobúdateľa všetky informácie potrebné k doloženiu toho, že boli splnené povinnosti stanovené v tejto Zmluve, a umožní audity, vrátane inšpekcií, vykonané Nadobúdateľom alebo iným audítorom, ktorého Nadobúdateľ poverí, a k týmto auditom prispeje.

Poskytovateľ je povinný viesť záznamy o spracovaní osobných údajov podľa Zmluvy min. v rozsahu stanovenom v ods. 2 čl. 30 GDPR.

Akékoľvek podozrenie ohľadne porušenia zabezpečenia osobných údajov alebo ohľadne iného neoprávneného prístupu k osobným údajom je povinný Poskytovateľ najneskôr do 24 hod. od zistenia hlásiť emailom administrátorovi Nadobúdateľa.

8. Dostupnosť služby

Nadobúdateľ je uzrozumený s tým, že Poskytovateľ z dôvodu zlepšovania služieb realizuje pravidelnú údržbu Softvéru, behom ktorej môže byť prístup k Softvéru dočasne obmedzený alebo vylúčený. Pravidelná údržba systému je Poskytovateľom realizovaná mimo bežnú pracovnú dobu (8:00 – 17:00 hod.). O začiatku pravidelnej údržby budú užívatelia informovaní prostredníctvom oznámenia zobrazeného v používateľskom rozhraní Softvéru.

Poskytovateľ nie je zodpovedný za omeškanie spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle na vôli Poskytovateľa a bráni mu v splnení povinnosti, ibaže sa nedá rozumne predpokladať, že by Poskytovateľ túto prekážku alebo jej následky odvrátil alebo prekonal, a ďalej, že by v dobe vzniku záväzku túto prekážku predvídal. Prekážky, ktoré je možné podľa predošlej vety považovať za okolnosti vylučujúce zodpovednosť, sú najmä: 1. stávky, pokiaľ táto udalosť nastane v dôsledku organizovania tretími stranami; 2. teroristický útok; 3. vojny, občianske a vojenské nepokoje, blokády, povstania, výtržnosti, epidémie, karanténne obmedzenia; 4. úder blesku, zemetrasenie, požiar, búrka, záplavy, zosuvy pôdy; 5. udalosti, na základe ktorých bude vyhlásený stav núdze v zmysle príslušných ustanovení energetického zákona.

Nadobúdateľ berie na vedomie, že do softvérovej aplikácie FLOWii môžu byť začlenené doplnkové služby poskytované tretími subjektmi (geolokácia evidovaných adries, mapové podklady, doplňovanie menových kurzov a dát z obchodných registrov a pod.). Poskytovateľ nijak neručí za správnosť, pravdivosť, úplnosť a aktuálnosť informácii, ktoré Nadobúdateľ pri používaní týchto doplnkových služieb obdrží, a nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené Nadobúdateľovi výpadkami ich prevádzky.

Poskytovateľ nezodpovedá za správnosť obsahu internetových stránok alebo služieb na nich prezentovaných, na ktoré odkazuje hyperlink umiestnený priamo v Softvére (napr. v pomocníkovi) alebo prostredníctvom Softvéru v inej časti systému Nadobúdateľa a žiadnym spôsobom sa na obsahu týchto internetových stránok nepodieľa. Toto ustanovenie sa nevťahuje na hyperlinky odkazujúce na internetové stránky Poskytovateľa (http://flowii.com).

9. Trvanie zmluvného vzťahu a jeho ukončenie

Zmluva zaniká:

a) uplynutím doby, na ktorú bola dojednaná,

b) výpoveďou zo strany Poskytovateľa,

c) zrušením Názvu účtu zo strany Nadobúdateľa,

d) zrušením Názvu účtu Nadobúdateľa v Softvéri v prípade omeškania s platením Poplatku dlhším ako šesťdesiat (60) dní podľa čl. 4.

Nadobúdateľ je oprávnený kedykoľvek zrušiť svoj Názov účtu prostredníctvom rozhrania Softvéru. Zrušením Názvu účtu zaniká Zmluva s účinkami ku dňu, kedy bolo zrušenie uskutočnené.

Ak sa ocitne Nadobúdateľ v omeškaní so zaplatením Poplatku dlhším ako šesťdesiat (60) dní, zaniká tým Zmluva s účinkami ku dňu, kedy omeškanie dlhšie ako šesťdesiat (60) dní nastalo, a Názov účtu Nadobúdateľa v Softvéri bude zrušený.

Poskytovateľ je rovnako oprávnený Zmluvu vypovedať aj bez udania dôvodu. Výpovedná doba je šesť (6) mesiacov a začína plynúť prvým dňom v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená Nadobúdateľovi. Výpoveď musí byť zaslaná poštou na adresu sídla spoločnosti/ miesta podnikania Nadobúdateľa zadanú pri registrácii Používateľského účtu, príp. na inú adresu zadanú Nadobúdateľom. Ak sa nepodarí s týmto spôsobom výpoveď Nadobúdateľovi doručiť, má sa za to, že bola Nadobúdateľovi doručená tretím dňom od jej odoslania.

Poskytovateľ je rovnako oprávnený od Zmluvy odstúpiť svojim jednostranným prehlásením, ak Nadobúdateľ poruší závažným spôsobom niektorú z povinností vyplývajúcich mu zo Zmluvy, najmä ak použije Softvér spôsobom, ktorý je v rozpore s touto Zmluvou alebo s povinnosťami vyplývajúcimi Nadobúdateľovi zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Odstúpením Zmluva zaniká s účinkami ku dňu doručenia odstúpenia Nadobúdateľovi. Pre doručovanie odstúpenia od Zmluvy Nadobúdateľovi platí obdobne ustanovenie o doručovaní výpovedi.

10. Zmeny podmienok poskytovania Softvéru

Poskytovateľ je oprávnený Podmienky priebežne novelizovať. Znenie novelizovaných Podmienok Poskytovateľ zverejní na svojich webových stránkach. Poskytovateľ upovedomí Nadobúdateľa a všetkých Používateľov o novelizácii Podmienok a o spôsobe ich zverejnenia prostredníctvom oznámenia v Softvéri, a to pätnásť (15) dní pred dátumom účinnosti takejto novelizácie. Nadobúdateľ aj Užívatelia sú povinní sa s novelizovanými Podmienkami zoznámiť. Po uplynutí tejto lehoty sú Nadobúdateľ a Užívatelia prostredníctvom Softvéru vyzvaní k prejaveniu súhlasu s novelizovanými Podmienkami. Prejavením súhlasu prostredníctvom administratívneho účtu má účinky pre celý Názov účtu a všetky vytvorené Používateľské účty. Prejavením nesúhlasu Nadobúdateľa s novelizovanými Podmienkami táto Zmluva zaniká s účinkami ku dňu začiatku účinnosti novelizovaných Podmienok.

Poskytovateľ je ďalej oprávnený jednostranne meniť výšku Poplatku, s výnimkou Zmlúv uzatvorených na dobú určitú. O zmene výšky Poplatku upovedomí Poskytovateľ Nadobúdateľa rovnakým spôsobom ako pri zmene Podmienok, a to najmenej tridsať (30) dní pred dátumom účinnosti takejto zmeny. Nová výška Poplatku je pre Nadobúdateľa záväzná počiatkom prvého Zúčtovacieho obdobia nasledujúceho po uplynutí tejto lehoty.

11. Záverečné ustanovenia

Vzťahy zo Zmluvy sa riadia slovenským právnym poriadkom a v jeho rámci zákonom 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. Nadobúdateľ a Poskytovateľ sa dohodli, že sporné ustanovenia rozhodujúceho právneho poriadku a Dohôd OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru sa nepoužijú. Nadobúdateľ výslovne súhlasí, že k riešeniu akýchkoľvek sporov alebo nárokov zo Zmluvy voči Poskytovateľovi alebo sporov a nárokov súvisiacich s používaním Softvéru je miestne príslušný Okresný súd Nové Zámky, resp. Krajský súd v Nitre v prípadoch, kedy je stanovená príslušnosť tohto súdu.

Podmienky nezakladajú na strane Poskytovateľa okrem záväzkov konkrétne uvedených v týchto Podmienkach žiadne iné záväzky.

V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto Podmienok je neplatné a nevykonateľné, neovplyvní to platnosť ostatných ustanovení týchto Podmienok. Tie zostanú platné a vykonateľné podľa Podmienok v nich stanovených. Zmeny týchto Podmienok sú možné iba v písomnej forme, pričom za Poskytovateľa a Nadobúdateľa musí takúto zmenu podpísať štatutárny zástupca. Znenie Zmluvy a týchto Podmienok predstavujú medzi Nadobúdateľom a Poskytovateľom jedinú a úplnú dohodu vzťahujúcu sa k Softvéru, a plne nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce vyhlásenia, rokovania, záväzky, správy alebo reklamné informácie týkajúce sa Softvéru.