Ochrana osobních údajů

POPIS PODMIENOK ZÍSKAVANIA A SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

podľa § 15 zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Tento dokument obsahuje informácie týkajúce sa podmienok získavanie, spracúvania, sprístupňovania a cezhraničného prenosu osobných údajov dotknutých osôb, ktorými sú klienti spoločnosti FLOWii s.r.o. identifikovanej v bode 1. nižšie, pričom klientom je buď fyzická alebo právnická osoba prípadne akákoľvek dotknutá osoba konajúca v mene klienta (ďalej len „Klient“).

Používaním  aplikácie FLOWii na internetovom portály spoločnosti (www.flowii.sk, www.flowii.com, www.flowii.cz)  súhlasíte s tým, že vaše osobné údaje získané prostredníctvom registrácie môžu byť prenášané cez štátnu hranicu k miestu, kde sa nachádza server podporujúci túto Stránku za účelom prevádzkovania a rozvíjania aplikácie FLOWii, vrátane prenosov k subdodávateľom alebo zástupcom spoločnosti FLOWii s.r.o., ktorí vykonávajú úlohy súvisiace s touto Stránkou a službami, alebo za účelom uchovávania údajov v príslušných databázach.

1.

Prevádzkovateľ

1.1.

Prevádzkovateľ je obchodná spoločnosť FLOWii s.r.o.,

so sídlom Ernestova bašta 2, Nové Zámky 940 02 ,

IČO: 46383913,

DIČ: 2023355620, IČ DPH: SK2023355620 zapísaná v Obchodnom registri

Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 55484/L

(ďalej „FLOWii“). Kancelária spoločnosti FLOWii s.r.o.

sa nachádza na adrese Ernestova Bašta 2 , 940 02 Nové Zámky.

2.

Sprostredkovateľ

2.1.

V súvislosti so získavaním osobných údajov môže FLOWii s.r.o. využívať pre svoju činnosť  služby sprostredkovateľských spoločností.

2.2.

Pokiaľ spoločnosť FLOWii s.r.o. využíva na získavanie a/alebo spracúvanie osobných údajov tretie osoby t.j. sprostredkovateľov (prípadne poskytuje v tejto súvislosti osobné údaje iným prevádzkovateľom), robí tak  len na základe písomnej zmluvy so sprostredkovateľom a len po dôkladnom uistení sa, že sprostredkovateľov spĺňa  všetky požiadavky z oblasti technickej, organizačnej a personálnej bezpečnosti vo vzťahu k získavaniu a spracúvaniu osobných údajov.

2.3.

Zoznam sprostredkovateľov spoločnosti FLOWii s.r.o. tvorí príloha č.1 tohto dokumentu. Zoznam tretích strán, ktorým budú osobné údaje poskytnuté, vyplýva z obsahu tohto dokumentu. Zmenu zoznamov sprostredkovateľov podľa predošlých viet FLOWii s.r.o. zverejní na svojej webovej stránke www.flowii.sk a to aktualizáciou tohto dokumentu a jeho príloh.

3.

Účel spracúvania osobných údajov

3.1.

Účel spracúvania osobných údajov je najmä:

 • informovanie Klienta o nových produktoch/službách alebo o zmenách produktov/služieb,
 • kontaktovanie Klienta alebo oprávnenej osoby Klienta zo strany FLOWii s.r.o. (prípadne sprostredkovateľmi v mene FLOWii s.r.o.) za účelom priameho marketingu produktov a služieb poskytovaných spoločnosťou FLOWii s.r.o., a to formou zasielania písomností, elektronickou formou, telefonickým kontaktom, prípadne formou SMS správ, pričom oprávnená osoba Klienta má právo tento súhlas kedykoľvek odvolať písomne alebo formou emailu, ktorý je potrebný zaslať na email: support@flowii.com.

3.2.

Ďalšie účely spracúvania osobných údajov súvisiace s vyššie uvedenými účelmi spracúvania osobných údajov môžu byť uvedené v jednotlivých obchodných zmluvách uzavretých medzi Klientom a spoločnosťou FLOWii s.r.o., prípadne v aktuálnych obchodných podmienkach spoločnosti FLOWii s.r.o.

4.     

Zoznam osobných údajov alebo rozsah osobných údajov       

4.1.

FLOWii získava a spracúva osobné údaje v rozsahu uvedenom v príslušných právnych predpisoch, v obchodných zmluvách, ktoré Klient uzatvára so spoločnosťou FLOWii s.r.o. a v rozsahu, v akom sú tieto osobné údaje poskytnuté spoločnosti na dokumentoch, listoch a oznámeniach, prípadne v telefonických hovoroch alebo elektronickej komunikácii medzi FLOWii a Klientom.

5.     

Právny základ spracúvania osobných údajov

5.1.

Osobné údaje spoločnosť FLOWii s.r.o. získava a spracúva najmä na základe priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, ustanovení zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, najmä na základe súhlasu dotknutej osoby v súlade s § 11 a § 12.

5.2.

Osobné údaje poskytuje Klient FLOWii s.r.o. dobrovoľne, a to:

 • na základe súhlasu v zmysle príslušnej zmluvy uzavretej s FLOWii s.r.o. o príslušnom obchode (aj v elektronickej podobe) alebo
 • poskytnutím súhlasu Klienta vo forme zvukového alebo zvukovo-obrazového záznamu alebo
 • čestným vyhlásením klienta, že poskytol osobné údaje do informačných systémov FLOWii dobrovoľne alebo iným preukázateľným a hodnoverným spôsobom.

6.     

Sprístupnenie, poskytovanie a cezhraničný prenos osobných údajov

6.1.

Spoločnosť FLOWii s.r.o. neposkytuje a ani nesprístupňuje osobné údaje tretím osobám s výnimkou:

 • tých tretích osôb, ktorým na to vyplýva právny nárok z príslušných právnych predpisov,
 • ak je poskytnutie alebo sprístupnenie medzi Klientom a FLOWii s.r.o. zmluvne dohodnuté,
 • ak je poskytnutie alebo sprístupnenie nevyhnutné pre plnenie uzavretej zmluvy medzi spoločnosťou FLOWii s.r.o. a Klientom.

6.2.

Spoločnosť FLOWii s.r.o. poskytne alebo sprístupní osobné údaje vrátane dokumentov, na ktorých sú osobné údaje zaznamenané alebo na ktorých boli osobné údaje FLOWii s.r.o. poskytnuté:

 • ďalším sprostredkovateľom osobných údajov, ktorí spracúvajú osobné údaje na základe poverenia v mene FLOWii s.r.o.,
 • ďalším osobám, a to najmä splnomocnencom alebo právnym, daňovým, prípadne iným poradcom FLOWii s.r.o.,
 • osobe, ktorú FLOWii s.r.o. poverila plneným svojich zmluvných alebo zákonných povinností, vrátane realizácie práv zo zmluvných vzťahov medzi FLOWii s.r.o. a Klientom, tretím osobám za účelom poskytnutia požadovaného obchodu alebo využívania doplnkových služieb, ktoré ponúka FLOWii s.r.o. prostredníctvom tretích osôb,
 • tretím stranám, ktoré sú pre FLOWii s.r.o. poskytovateľmi webových služieb,
 • každej osobe, kde je sprístupnenie odôvodnene potrebné na to, aby  spoločnosť FLOWii s.r.o. mohla uplatňovať práva a plniť svoje záväzky z obchodných vzťahov medzi ňou a Klientom,
 • tretím osobám za účelom ochrany a domáhania sa práv FLOWii s.r.o. z obchodu mimosúdnou cestou, súdnou cestou, alebo postúpenie pohľadávky FLOWii s.r.o. alebo jej časti, vrátane sprístupnenia dôverných informácií v súvislosti s rokovaniami týkajúcich sa týchto poverení alebo uzatvorenia zmluvy.

6.3.

Spoločnosť FLOWii s.r.o. získané osobné údaje dotknutých osôb nezverejňuje (iba po predchádzajúcom súhlase).

6.4.

Cezhraničný prenos osobných údajov Klientov sa neuskutočňuje.

7.     

Ďalšie podmienky spracúvania osobných údajov a práva dotknutých osôb

7.1.

Osobné údaje budú spracúvané:

 • s použitím čiastočných ako aj úplne automatizovaných prostriedkov spracúvania údajov,
 • v rámci informačných systémov FLOWii,
 • zabezpečením a chránením v súlade s príslušnými bezpečnostnými štandardmi a predpismi o ochrane osobných údajov.

7.2.

Práva dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov sú uvedené v § 28 zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dotknutá osoba má za podmienok uvedených v zákone č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov najmä právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:

 • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracovávané,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme, zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • vyžadovať likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 • vyžadovať likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
 • vyžadovať blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby,
 • namietať voči spracúvaniu, využívaniu alebo poskytovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu.

7.3.

Oprávnenie získavať osobné údaje v mene FLOWii s.r.o. vyplýva oprávneným osobám z pracovnoprávnych predpisov alebo zo zmluvy uzavretej medzi sprostredkovateľom a FLOWii s.r.o.. Dotknutá osoba môže žiadať o oznámenie totožnosti oprávnenej osoby, ktorá získava údaje v mene FLOWii s.r.o. preukázaním preukazu zamestnanca FLOWii s.r.o., prípadne iným dokladom vydaným spoločnosťou.

8.     

Podmienky špecifické pre služby

Spoločnosť FLOWii s.r.o. môže mať stanovené samostatné podmienky pre rôzne poskytované služby (napríklad Podmienky používania/Licenčné podmienky), v ktorých môže vopred upraviť špecifické podmienky týkajúce sa danej služby (vrátane ochrany súkromia a údajov).

9.  

Zabezpečenie

Vezmite prosím na vedomie, že z dôvodu neustáleho rizika spojeného s poskytovaním osobných údajov, či už osobne, telefonicky alebo prostredníctvom internetu, ako aj preto, že žiadny technologický systém nie je absolútne bezpečný a odolný voči hackerom, prijala spoločnosť FLOWii s.r.o. určité opatrenia na zamedzenie a minimalizáciu rizika neoprávneného prístupu, zneužitia alebo nepresnosti vašich osobných údajov. Napríklad, pri zhromažďovaní alebo prenose citlivých dát používame šifrovaciu technológiu.

Spoločnosť FLOWii s.r.o. nemá prístup k údajom uložených vo Vašom konte na stránke www.flowii.sk. Prístup k Vaším údajom je možný len s Vaším dovolením a poskytnutím prihlasovacích údajov do Vášho konta.

10. 

Automaticky zhromažďované neosobné informácie

Spoločnosť FLOWii s.r.o. sa zaväzuje dodržiavať ochranu súkromia návštevníkov svojej webovej stránky. Vezmite prosím na vedomie, že niektoré údaje o našich zákazníkoch, smieme poskytnúť dôveryhodným tretím stranám, avšak tieto údaje nebudú obsahovať žiadne osobné identifikačné údaje.

11. 

Osobné informácie

Na to, aby sme v budúcnosti boli schopní odpovedať na vaše otázky, plniť vaše požiadavky alebo spravovať interaktívne zákaznícke programy spracúvame osobné údaje, ako sú napr. vaše meno, adresa, adresa elektronickej pošty a telefónne číslo. Tieto údaje využívame v súlade s platnými právnymi predpismi na odoslanie odpovedí na vaše otázky, alebo na to, aby sme vás mohli kontaktovať elektronickou poštou či telefonicky a informovať vás tak o nových výrobkoch, službách alebo o propagačných akciách, ktoré vám budeme môcť ponúknuť. Ak nám zašlete požiadavku na službu, budeme vás možno musieť kontaktovať kvôli dodatočným informáciám potrebným pre spracovanie alebo splnenie vašej objednávky a/alebo požiadavky. S výnimkou prípadov, keď to vyžadujú platné zákony, neodovzdáme tieto informácie tretej strane bez vášho dovolenia, okrem prípadov, keď to bude nevyhnutné pre splnenie vašej požiadavky alebo pre správu interaktívneho zákazníckeho programu a zlepšenie služieb a produktov spoločnosti FLOWii s.r.o. Zároveň týmto dávate spoločnosti FLOWii s.r.o. právo na hore uvedený účel poskytnúť vami dodané informácie partnerom, ktorí spolupracujú so spoločnosťou FLOWii s.r.o., ktorí sú však viazaní mlčanlivosťou podľa zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Príloha č.1 – Zoznam sprostredkovateľov spoločnosti FLOWii s.r.o.

 1. Fontionnel&Co s.r.o., Ernestova bašta 2, Nové Zámky  940 02, IČO: 45 574 570
 2. Ing. Dalibor Tulis, Lysákova 1887/16, 84101 Bratislava-Dúbravka, IČO: 47585161
 3. WEDOS Internet, a.s., Masarykova 1230, Hluboká nad Vltavou  370 41, IČO: 28115708

Príloha č.2 – Informačné systémy prevádzkovateľa

IS – Mzdy a personalistika
IS – účtovníctvo
IS – Priamy Marketing
IS – FLOWii

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

(ďalej len „súhlas“)

Podľa § 11 a nasl. zákona č.122/2013 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej len „zákon“)

1.

Úvod

Prevádzkovateľ  definovaný v bode 2. je prevádzkovateľom informačného systému IS – Priamy Marketing, v ktorom sú spracúvané osobné údaje fyzických alebo právnických osôb (ďalej len „dotknutá osoba“) získané prostredníctvom internetu formou prihlásenia dotknutej osoby na odber ponúk a prijímania informácií o nových produktoch alebo službách, prípadne o zmenách produktov alebo služieb (newsletter) na stránke www.flowii.sk, www.flowii.com a www.flowii.cz.  IS slúži na zhromažďovanie osobných údajov dotknutých osôb za účelom priameho marketingu zo strany prevádzkovateľa.

2.

Prevádzkovateľ

Obchodné meno: FLOWii s.r.o.

Sídlo: Ernestova bašta 2, Nové Zámky 940 02

IČO/DIČ: 46383913/ 2023355620

Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č. 55484/L

V zastúpení: Mgr. Patrik Škulavík

3.

Údaje o IS

Názov informačného systému: IS –  Priamy Marketing
Právny základ spracúvania: Súhlas dotknutej osoby podľa § 11 zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Účel spracúvania:

 • priamy marketing – zasielanie ponúk a informovanie záujemcov o nových produktoch alebo o zmenách produktov (newsletter)
 • kontaktovanie záujemcov alebo oprávnenej osoby záujemcu zo strany prevádzkovateľa za účelom priameho marketingu produktov a služieb poskytovaných prevádzkovateľom, a to formou zasielania písomností, elektronickou formou, formou volania či SMS správami.

Okruh dotknutých osôb: Fyzické a Právnické osoby (záujemcovia o zasielanie ponúk a registrovaní zákazníci)
Zoznam spracúvaných osobných údajov: Meno, priezvisko, názov firmy, telefónne číslo, e-mailová adresa
Poskytovanie, sprístupňovanie, zverejňovanie osobných údajov z IS, cezhraničný prenos:

 • súdy, orgány činné v trestnom konaní, exekútori, orgány verejnej správy, iný oprávnený subjekt určený všeobecne záväzným právnym predpisom v zmysle § 10 ods. 2 zákona,
 • osobné údaje sa sprístupňujú poskytovateľom webových služieb tzv. server spoločnosti WEDOS Internet, a.s. a portálom v správe prevádzkovateľa,
 • zverejňovanie osobných údajov sa neuskutočňuje,
 • cezhraničný prenos osobných údajov sa neuskutočňuje,

4.

Poučenie dotknutej osoby a jej práva

Poskytovanie údajov do IS je dobrovoľné.

Dotknutá osoba má všetky práva v zmysle § 28 a nasl. zákona a to najmä:

1.právo kedykoľvek vyžadovať:

 • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
 • informácie o spracúvaní osobných údajov v rozsahu: identifikačné údaje prevádzkovateľa, zoznam osobných údajov a účel ich spracúvania, právny základ spracúvania osobných údajov ako aj informácie, či a komu sú osobné údaje poskytované, sprístupňované, prenášané a zverejňované,
 • informácie o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ získal jej osobné údaje na spracúvanie,
 • zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,
 • likvidáciu jej osobných údajov, ak došlo k porušeniu zákona pri ich spracúvaní,
 • blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti,

2. právo kedykoľvek namietať voči:

 • spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu mimo rozsah podľa tohto súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
 • spracúvaniu osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené.

Osobné údaje budú systematicky spracúvané automatizovanými prostriedkami spracúvania a dôsledne zabezpečené tak, aby zodpovedali požiadavkám zákona.

5.

Súhlas dotknutej osoby

Dotknutá osoba na základe tohto súhlasu udeľuje prevádzkovateľovi súhlas na:

 • spracúvanie svojich osobných údajov z IS, vykonávaním operácií alebo súboru operácií s týmito osobnými údajmi, najmä ich získavanie, zhromažďovanie, šírenie, zaznamenávanie, usporadúvanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, preskupovanie, kombinovanie, premiestňovanie, využívanie, uchovávanie, blokovanie, likvidácia, ich cezhraničný prenos, poskytovanie, sprístupňovanie alebo zverejňovanie, na účel uvedený v bode 3.,
 • poskytnutie, sprístupnenie a cezhraničný prenos spracúvaných osobných údajov podľa špecifikácie uvedenej v bode 3., a to všetko za podmienok podľa tohto súhlasu a zákona.

Dotknutá osoba súčasne potvrdzuje, že bola úplne a zrozumiteľne informovaná o povahe IS, o spôsobe, rozsahu a účele spracúvania jej osobných údajov, že mala možnosť klásť doplňujúce otázky, ktoré jej boli úplne zodpovedané a týmto dobrovoľne súhlasí so zaradením do IS.

Čas platnosti poskytnutého súhlasu je bez obmedzenia.

Mgr. Patrik Škulavík

Konateľ FLOWii s.r.o.