Licenční podmínky

LICENČNÉ PODMIENKY

spoločnosti FLOWii s.r.o., so sídlom Ernestova bašta 2, Nové Zámky 940 02, IČO: 46 383 913 (ďalej len ako: “poskytovateľ “), k službám aplikácie FLOWii, prevádzkovanej poskytovateľom na doméne app.flowii.com (ďalej len ako „aplikácia“ alebo“FLOWii“ ), platné od 01.01.2017

(ďalej len ako “LP“ ).

1.

Úvodné ustanovenia  

1.1.

Predmetné LP upravujú podmienky používania aplikácie FLOWii medzi poskytovateľom a každou fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá pri vytváraní používateľského účtu vo FLOWii vyjadrí súhlas s týmito LP (ďalej len “nadobúdateľ“), ak nie je osobitnou zmluvou medzi poskytovateľom a nadobúdateľom dohodnuté inak.

1.2.

Tieto LP používania aplikácie FLOWii predstavujú neoddeliteľnú súčasť Licenčnej zmluvy, uzatvorenej medzi poskytovateľom a nadobúdateľom, v zmysle ktorej je nadobúdateľ oprávnený používať počítačový softvér – aplikáciu FLOWii (ďalej len “Zmluva “).

1.3.

Poskytovateľom je spoločnosť: FLOWii s.r.o., so sídlom Ernestova bašta 2, Nové Zámky 940 02, IČO: 46 383 913, ktorá sa v zmysle Licenčnej zmluvy a týchto LP zaväzuje zabezpečiť za odplatu nadobúdateľovi prístup do aplikácie FLOWii.

1.4.

Nadobúdateľom sa chápe nadobúdateľ licencie, ktorému bol na základe uzavretej Licenčnej Zmluvy a LP poskytnutý alebo inak sprístupnený počítačový softvér –aplikácia FLOWii, ku ktorej poskytovateľ vykonáva autorské práva.

1.5.

Aplikáciou – (Počítačovým softvérom) sa chápe aplikácia FLOWii, ktorý je rozšírenou formu CRM, keďže obsahuje aj údaje súvisiace s dochádzkou, emailov, zákaziek a ich riadenia, s možnosťou aktívneho využívania len jednotlivých častí programu. Aplikácia slúži na vedenie príslušných ekonomických agend fyzických a právnických osôb.

1.6.

Licenčná zmluva je elektronickou, alebo písomnou formou uzavretá zmluva medzi  poskytovateľom a nadobúdateľom, na základe ktorej bola nadobúdateľovi poskytnutá alebo inak sprístupnená aplikácia FLOWii, ku ktorej Poskytovateľ vykonáva autorské práva. Neoddeliteľnou súčasťou Licenčnej zmluvy sú tieto LP.

1.7.

Predmetom licencie je udelenie súhlasu poskytovateľa na používanie aplikácie nadobúdateľovi, za uvedených licenčných podmienok.

1.8.

Používanie aplikácie FLOWii je potvrdením toho, že si nadobúdateľ prečítal Licenčnú zmluvu ako aj predmetné LP, rozumie im, vyjadril svoj súhlas a je nimi viazaný.

2.  

Plná verzia 60 dní ZADARMO

2.1.

Poskytovateľ umožňuje každému nadobúdateľovi prvých 60 dní od vytvorenia používateľského účtu používať aplikáciu FLOWii v plnej verzii úplne BEZPLATNE, a to za účelom zoznámenia sa s jeho funkciami (ďalej len “skúšobná doba“).

2.2.

Zmluvné strany sa dohodli, že ak sa po skončení skúšobnej doby nadobúdateľ do svojho používateľského účtu neprihlási viac ako 365 dní má sa za to, že sa nadobúdateľ rozhodol FLOWii nepoužívať. V takomto prípade tento zmluvný vzťah zaniká a poskytovateľ je oprávnený nenávratne odstrániť používateľský účet.

2.3.

Poskytovateľ udeľuje nadobúdateľovi licenciu na užívanie aplikácie v skúšobnej lehote za predpokladu uzavretia Licenčnej zmluvy a vyjadrením súhlasu s LP, a to za nasledovných podmienok:

a)      Licencia sa dojednáva ako licencia nevýhradná;

b)      časový rozsah Licencie: 60 dní – Skúšobná lehota;

c)      územný rozsah Licencie: neobmedzený;

d)     množstevný rozsah: ak nie je v Zmluve dohodnuté inak, má sa za to, že množstevný rozsah Licencie bol obmedzený na jednu licenciu.

2.4.

Nadobúdateľ nie je oprávnený v Skúšobnej dobe:

a)      bez výslovného súhlasu poskytovateľa udeliť sublicenciu, postúpiť práva k splikácie alebo aplikáciu sprístupniť iným spôsobom, než ako vyplýva z jeho bežného používania.

b)      aplikáciu rozmnožovať za účelom jeho rozširovania, rozširovať či akýmkoľvek spôsobom oznamovať tretím osobám, prenajímať ani požičiavať.

c)      vytvárať diela odvodené na základe aplikácie;

d)     používať aplikáciu spôsobom, ktorý je v rozpore s platnými právnymi predpismi a dobrými mravmi.

2.5.

Poskytovateľ dáva nadobúdateľovi súhlas používať aplikáciu v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu zmluvy. Iný spôsob použitia aplikácie nie je dovolený. Nadobúdateľ je oprávnený používať aplikáciu len pre svoju potrebu.

3.     

Trvanie a rozsah licencie a spôsob používania aplikácie

3.1.

Poskytovateľ udeľuje nadobúdateľovi licenciu na užívanie aplikácie, za predpokladu uzavretia Licenčnej zmluvy, udelenia súhlasu s LP a riadnej úhrady licenčného poplatku, na nasledovných podmienok:

a)      licencia sa dojednáva ako licencia nevýhradná,

b)      časový rozsah licencie: dohodnuté obdobie v prípadoch poskytnutia aplikácie za pravidelne sa opakujúce platby;

c)      územný rozsah licencie: neobmedzený;

d)     množstevný rozsah licencie: Nadobúdateľ je oprávnený používať aplikáciu v takom rozsahu a pre taký počet firiem, aké bolo dohodnuté v Licenčnej zmluve. Ak nie je v Licenčnej zmluve dohodnuté inak, má sa za to, že množstevný rozsah Licencie bol obmedzený na jednu licenciu.

3.2.

Poskytovateľ dáva nadobúdateľovi súhlas používať aplikáciu v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu zmluvy. Iný spôsob použitia aplikácie nie je dovolený. Nadobúdateľ je oprávnený používať aplikáciu len pre svoju potrebu.

3.3.

Nadobúdateľ nie je oprávnený:

a)      bez výslovného súhlasu poskytovateľa udeliť sublicenciu, postúpiť práva k aplikácie ani
sprístupniť aplikáciu iným spôsobom, aký vyplýva z jeho bežného používania;

b)      aplikáciu rozmnožovať za účelom jeho rozširovania, rozširovať či akýmkoľvek spôsobom oznamovať tretím osobám, prenajímať ani požičiavať;

c)      vytvárať diela odvodené na základe aplikácie;

d)     používať aplikáciu spôsobom, ktorý je v rozpore s platnými právnymi predpismi a dobrými mravmi.

3.4.

Nadobúdateľovi nevznikajú uzavretím zmluvy a udelením licencie žiadne práva k ochranným známkam poskytovateľa alebo tretích osôb.

4.     

Cena a platobné podmienky

4.1.

Zaplatením licenčného poplatku nadobúdateľ získava licenciu, t.j. oprávnenie k výkonu práva užívať aplikáciu. Nadobúdateľ zaplatením licenčného poplatku nie je nadobúdateľom vlastníckeho práva k aplikácii.

4.2.

Cena a platobné podmienky FLOWii sa riadia podľa platného cenníka poskytovateľa zverejneného na domovskej stránke www.flowii.com. Ak nie je osobitou zmluvou dohodnuté inak licenčný poplatok je splatný na základe faktúry so všetkými náležitosťami účtovných a daňových dokladov vyžadovanými platnými právnymi predpismi. Zmluvné strany sa dohodli na lehote splatnosti faktúr v rozsahu 14 dní odo dňa vystavenia faktúry poskytovateľom, pričom nadobúdateľ berie na vedomie, že poskytovateľ v prípade omeškania s úhradou faktúry je oprávnený pozastaviť nadobúdateľovi prístup k aplikácii. V prípade omeškania s úhradou faktúry presahujúcej 30 dní odo dňa jej splatnosti je poskytovateľ oprávnený účet nadobúdateľa v rámci aplikácie zmazať. Zmazaním užívateľského konta nadobúdateľa nie je dotknutá povinnosť nadobúdateľa uhradiť poskytovateľovi dlžný Licenčný poplatok do dňa pozastavenia prístupu k účtu v rámci aplikácie. V prípade zmazania užívateľského konta, môže nadobúdateľ požiadať poskytovateľa o znovupripojenie. Poplatok za znovupripojenie je vo výške dvojnásobku priemernej mesačnej fakturovanej čiastky.

4.3.

Povinnosť zaplatiť licenčný poplatok sa nevzťahuje na aplikáciu používanú nadobúdateľom v skúšobnej dobe v zmysle čl. 2 týchto LP.

4.4.

Ak sa nadobúdateľ rozhodne FLOWii používať ako platenú službu, môže si FLOWii predplatiť na 6 alebo 12 mesiacov za zvýhodnených podmienok:

  • pri 6 mesiacoch získa nabobúdateľ zľavu 7% na zaplatenom licenčnom poplatku,
  • pri 12 mesiacoch získa nabobúdateľ zľavu 15% na zaplatenom licenčnom poplatku.

Nadobúdateľ môže platby za používanie FLOWii uhrádzať aj mesačne vždy po uplynutí kalendárneho mesiaca bankovým prevodom na účet poskytovateľa. V takomto prípade však nadobúdateľ nemá nárok na uvedené zľavy. Na základe takto zaplateného licenčného poplatku nadobúdateľovi vznikne právo používať aplikáciu v súlade s Licenčnou zmluvou a týmito LP počas doby, na ktorú nadobúdateľ získal právo používať aplikáciu.

4.5.

Garancia vrátenia peňazí: Ak sa nadobúdateľ, ktorý má zaplatené predplatné, rozhodne túto zmluvu podľa bodu 8.2. vypovedať, poskytovateľ GARANTUJE VRÁTENIE CELÉHO ZOSTATKU zaplateného poplatku evidovaného ku dňu doručenia výpovede. Zmluvné strany sa dohodli, že sumu bezplatne získaných predplatných formou zliav a bonusov poskytovateľ nadobúdateľovi nevypláca.

4.6.

Garancia udržania cien: Poskytovateľ má právo na zmenu cenníka, o čom bude nadobúdateľa informovať minimálne 30 dní vopred. V prípade zmeny cenníka poskytovateľ každému nadobúdateľovi, ktorý má vytvorený účet pred dátumom platnosti nového cenníka, GARANTUJE UDRŽANIE CIEN pre všetky aktivované služby, ktoré si nadobúdateľ aktivoval najneskôr deň pred dátumom platnosti nového cenníka a to počas nasledujúcich 12 mesiacov formou zľavy, ktorá bude predstavovať rozdiel medzi novými a pôvodnými cenami aktivovaných služieb. V prípade, že si nadobúdateľ niektoré aktivované služby po nadobudnutí platnosti nového cenníka deaktivuje, celková zľava sa poníži o rozdiel medzi novými a pôvodnými cenami deaktivovaných služieb.

5.     

Práva a povinnosti poskytovateľa

5.1.

Poskytovateľ poskytuje službu FLOWii nepretržite 24 hodín denne, 365 dní v roku, s výnimkou nevyhnutných odstávok z dôvodu jej aktualizácie alebo servisných zásahov, o čom bude nadobúdateľa písomne informovať minimálne 3 dni vopred, tiež vplyvom neodvrátiteľných a objektívnych dôvodov (napr. prerušenie dodávky elektrickej energie, výpadok internetového pripojenia serverov, od ktorých je služba závislá a pod.).

5.2.

Poskytovateľ zabezpečuje, aby aplikácia FLOWii mala náležitosti požadované platnými právnymi predpismi, nenesie však žiadnu zodpovednosť za škody spojené s jeho používaním.

5.3.

Fakturácia GRÁTIS pre každého: Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať aplikáciu fakturácia so všetkými potrebnými funkciami úplne BEZPLATNE, pretože verí, že pre každú firmu je akákoľvek pomoc v tejto dobe veľkým prínosom.

5.4.

Poskytovateľ nezodpovedá za chyby aplikácie, ktoré by vznikli v dôsledku jej nesprávneho používania, ďalej za chyby spôsobené treťou osobou alebo udalosťou, za ktorú tretia osoba zodpovedá, prípadne za chyby spôsobené neodvrátiteľnou okolnosťou.

5.5.

Rovnako poskytovateľ nezodpovedá za správnosť výsledkov a údajov dosiahnutých pri používaní aplikácie v konkrétnych prípadoch, ak majú povahu chýb celkom zrejmých, t. j. chýb, ktoré možno zistiť obvyklým prekontrolovaním celého postupu účtovania. To platí aj vtedy, ak boli spôsobené chybou v aplikácii.

5.6.

Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť poskytnúť službu alebo tovar nadobúdateľovi, ktorý má voči poskytovateľovi nevyporiadané splatné záväzky, a to až do doby ich zaplatenia. V prípade nezaplatenia postupuje poskytovateľ v zmysle bodu 4.2 týchto LP.

5.7.

Poskytovateľ je oprávnený odobrať súhlas na používanie aplikácie nadobúdateľovi ako aj zmazať používateľské konto v prípade, ak nadobúdateľ poruší ustanovenie LP alebo Licenčnú zmluvu. Nadobúdateľ v tomto prípade nemá nárok na vrátenie zaplatenej odmeny za licenciu alebo služby.

6.     

Práva a povinnosti nadobúdateľa

6.1.

Ak sa nadobúdateľ po skončení skúšobnej doby rozhodne aplikáciu FLOWii ďalej používať, je povinný v aplikácii FLOWii korektne vyplniť všetky údaje potrebné pre účely fakturácie služieb za používanie FLOWii a údaje potrebné pre bezproblémovú komunikáciu s poskytovateľom. Zároveň je povinný udržiavať všetky tieto údaje aktuálne.

6.2.

Nadobúdateľ sa zaväzuje, že v aplikácii FLOWii a ním vygenerovaných dokladoch nebude meniť, vymazávať, odstraňovať alebo akýmkoľvek iným spôsobom zasahovať do poskytovateľom nastavených údajov a že nebude FLOWii používať spôsobom, ktorým by narušoval práva alebo dobré meno poskytovateľa.

6.3.

Nadobúdateľ sa zaväzuje aplikáciu chrániť pred neodbornými zásahmi tretích osôb, ako aj ďalšími skutočnosťami, ktoré by mali za následok poškodenie alebo znehodnotenie aplikácie.

6.4.

Nadobúdateľ nie je oprávnený aplikáciu a ani jej časti v pôvodnej alebo modifikovanej podobe, šíriť, prenechať za odplatu alebo bezplatne inej tretej osobe.

6.5.

Nadobúdateľ je povinný používať aplikáciu a služby poskytovateľa v dohodnutej miere alebo miere obvyklej a bežnej, komunikovať v súlade s dobrými mravmi a zásadami poctivého obchodného styku, neznevažovať alebo iným spôsobom nepoškodzovať dobré meno poskytovateľa alebo jeho povesť.

6.6.

Nadobúdateľ je povinný nahradiť poskytovateľovi škodu, ktorú mu spôsobil používaním aplikácie v rozpore s LP.

6.7.

Nadobúdateľ súhlasí s tým, aby poskytovateľ zhromažďoval a užíval technické informácie o konfigurácii zhromaždené v súvislosti s poskytovaním služieb. Tieto informácie je oprávnený použiť výlučne za účelom zlepšenia aplikácie alebo na poskytnutie služieb prispôsobenia aplikácie podľa požiadaviek nadobúdateľa. Poskytovateľ nebude zhromaždené informácie zverejňovať spôsobom, ktorý by mohol viesť k identifikácii nadobúdateľa tretími osobami.

6.8.

Nadobúdateľ je oprávnený používať aplikáciu len osobne, resp. prostredníctvom poverených osôb. Svoje prístupové údaje je nadobúdateľ povinný uchovávať v tajnosti a chrániť ich pred zneužitím zo strany tretích osôb. V prípade porušenia tejto povinnosti zodpovedá nadobúdateľ za všetky škody, ktoré budú poskytovateľovi alebo ďalším nadobúdateľom licencie zneužitím jeho prístupových údajov spôsobené.

6.9.

Nadobúdateľ súhlasí s tým, aby poskytovateľ prenášal, spracovával a uchovával údaje, ktoré umožnia identifikáciu nadobúdateľa. Nadobúdateľ súhlasí s tým, aby poskytovateľ svojimi prostriedkami kontroloval, či nadobúdateľ používa aplikáciu v súlade s ustanoveniami týchto LP. Nadobúdateľ súhlasí, že po dobu komunikácie aplikácie s počítačovými systémami môžu byť prenášané údaje, ktoré majú za účel zabezpečiť funkčnosť a oprávnenosť používania aplikácie a ochranu práv poskytovateľa.

6.10.

Nadobúdateľ má právo poskytovateľovi kedykoľvek podať reklamáciu k aplikácii FLOWii prostredníctvom emailovej správy. V takomto prípade poskytovateľ nadobúdateľovi obratom, najneskôr však nasledujúci pracovný deň písomne potvrdí prijatie reklamácie. V prípade preukázania vady sa poskytovateľ zaväzuje odstrániť vadu bez zbytočného odkladu.

7.     

Ochrana osobných údajov a informácií

7.1.

Nadobúdateľ prehlasuje, že oprávnene disponuje so všetkými údajmi, informáciami a dátami, ktoré použije pri práci s aplikáciou FLOWii, pričom sa poskytovateľ zaväzuje všetky tieto údaje, informácie a dáta spravovať pri zachovaní maximálnej miery dôvernosti a v žiadnom prípade ich neposkytnúť tretej osobe.

7.2.

Poskytovateľ nadobúdateľovi GARANTUJE:

a)      Zabezpečený obojstranný prenos dát medzi počítačom nadobúdateľa a serverom, na ktorom je prevádzkovaná služba FLOWii, pomocou šifrovaného SSL spojenia.

b)      Pravidelnú archiváciu dát nadobúdateľa pre prípad živelnej alebo inak nepredvídateľnej pohromy.

c)      Ochranu všetkých dát pred vonkajšími útokmi pomocou moderných brán firewall.

7.3.

Vyjadrením súhlasu s týmito LP nadobúdateľ udeľuje poskytovateľovi výslovný súhlas so správou, získavaním a spracovávaním jeho osobných údajov v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov na účely a v rozsahu potrebnom pre poskytovanie vyššie spomínaných služieb.

7.4.

Nadobúdateľ potvrdzuje, že je oboznámený so svojimi právami vyplývajúcimi zo zákona č. 122/2013 Z.z., najmä, že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, že svoj súhlas môže kedykoľvek odvolať, že má právo prístupu k osobným údajom a právo na ich opravu.

7.5.

Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude osobné údaje nadobúdateľ chrániť a neposkytne ich tretej osobe, ibaže sa jedná o povinnosť vyplývajúcu z platných právnych predpisov alebo rozhodnutia orgánu verejnej moci.

7.6.

Poskytovateľ bude osobné údaje získané od nadobúdateľa používať iba na splnenie účelu tejto Zmluvy alebo LP. Poskytovateľ je správcom osobných údajov. Poskytovateľ prehlasuje, že všetky údaje zhromaždené o nadobúdateľovi v súvislosti s uzavretím Licenčnej zmluvy budú použité výlučne na účely, pre ktoré boli zhromaždené. Poskytovateľ je oprávnený tieto údaje spracovávať a ďalej ich využívať len za účelom plnenia záväzkov vyplývajúcich mu z uzatvorenej Licenčnej zmluvy alebo v súvislosti s plnením povinností uložených mu platnými právnymi predpismi a ďalej tiež v súvislosti s ponukou ďalších služieb poskytovateľa súvisiacich s aplikáciou.

7.7.

Nadobúdateľ v súlade so Smernicou Európskeho parlamentu o spracovaní osobných údajov a ochrane súkromia v odvetví elektronických komunikácií súhlasí s uložením krátkych textových súborov cookies poskytovateľa na svojom počítači.

8.     

Zánik zmluvy

8.1.

Licenčná zmluva zanikne:

a)      uplynutím času, ak bola uzavretá na dobu určitú

b)      automaticky podľa bodu 2.2.

c)      neuhradením splatného poplatku v zmysle bodu 4.2.

d)     výpoveďou prostredníctvom emailovej správy jednou zo zmluvných strán

8.2.

Nadobúdateľ má právo kedykoľvek vypovedať zmluvu poskytovateľovi bez udania dôvodu prostredníctvom emailovej správy zaslanej na support@flowii.com.

8.3.

Poskytovateľ je oprávnený nadobúdateľovi prostredníctvom emailovej správy vypovedať zmluvu v prípade, ak nadobúdateľ poruší tieto LP alebo autorské práva poskytovateľa alebo podľa bodu 4.6. týchto LP využije GARANCIU VRÁTENIA PEŇAZÍ.

8.4.

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade pochybností o doručení emailovej správy, ktorá obsahuje vypovedanie tejto zmluvy nadobúdateľovi, sa tretí deň odo dňa jej odoslania považuje za deň doručenia. Za platné vypovedanie tejto zmluvy sa teda považuje aj prípad, keď nadobúdateľ emailovú správu obsahujúcu vypovedanie tejto zmluvy neprevezme.

8.5.

V prípade zániku alebo vypovedania zmluvy ktoroukoľvek stranou, je poskytovateľ oprávnený nenávratne odstrániť používateľský účet vrátane všetkých dát vytvorených používateľom po 30­tich dňoch od zániku alebo doručenia výpovede ktoroukoľvek zmluvnou stranou. V tomto prípade poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne používateľovi v súvislosti s odstránením jeho dát.

8.6.

V prípade ak bola Licenčná zmluva dojednaná na dobu určitú, môže ju nadobúdateľ predĺžiť uhradením licenčného poplatku.

9.     

Riešenie sporov

9.1.

Poskytovateľ a nadobúdateľ sa výslovne dohodli, že všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy alebo s ňou súvisiace, vrátane mimozmluvných nárokov budú rozhodnuté pred Všeobecným Rozhodcovským súdom SR, Dunajská 8, 811 08 Bratislava, IČO: 37814681 s konečnou platnosťou jedným rozhodcom ustanoveným rozhodcovským súdom podľa vnútorných predpisov rozhodcovského súdu s možnosťou súdu v zmysle ust. § 22a ods. 1 zákona č. 244/2002 Z. z. Rozhodným právom je právo Slovenskej republiky.

10. 

Záverečné ustanovenia

10.1.

Poskytovateľ má právo jednostranne zmeniť predmetné LP, o čom je povinný nadobúdateľa písomne vopred informovať. Zmluvné strany sa dohodli, že novými LP sa budú riadiť aj právne vzťahy vzniknuté pred dňom nadobudnutia účinnosti nových LP. Nadobúdateľ môže písomne vypovedať zmluvu, ak nesúhlasí s novými LP do 14 dní od ich zverejnenia. Ak nadobúdateľ Licenčnú zmluvu nevypovie, má sa za to, že s novými LP súhlasí.

10.2.

Právne vzťahy neupravené týmito LP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb. Obch. zákonníka v platnom znení a zák. č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon.

10.3.

Zmluvné strany sa dohodli, že korešpondencia medzi poskytovateľom a nadobúdateľom bude prebiehať ekologicky formou emailových správ. Emailová schránka poskytovateľa je support@flowii.com. Adresou emailovej schránky nadobúdateľa sa rozumie jeho prihlasovací email v aplikácii FLOWii.