Doručiteľnosť emailov

Ako overiť vašu doménu a zlepšiť doručiteľnosť emailov


Pre dosiahnutie maximálnej doručiteľnosti emailov odosielaných z FLOWii odporúčame nastaviť 3 DNS záznamy.

1. SPF

Záznam SPF musí byť zadaný ako záznam TXT.

Zadajte:

Host/Name: ""

Value: v=spf1 a mx include:_spf.elasticemail.com ~all

SPF tip: Skontrolujte, či sa na serveri DNS vašej domény nenachádzajú nejaké ďalšie záznamy SPF. Na jednu doménu môže byť vytvorený iba jeden záznam SPF, takže ak existuje iný záznam, pridajte do tohto záznamu reťazec "include:_spf.elasticemail.com". Nezabudnite odstrániť úvodzovky.
Napríklad, ak vaša doména už obsahuje záznam: v=spf1 a mx include:_spf.google.com ~all, musíte pridať: include:_spf.elasticemail.com

Konečný záznam by vyzeral takto: v=spf1 a mx include:_spf.google.com include:_spf.elasticemail.com ~all

2. DKIM

Záznam DKIM musí byť zadaný ako záznam TXT.

Zadajte:

Host/Name: api._domainkey

Value:k=rsa;t=s;p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQCbmGbQMzYeMvxwtNQoXN0waGYaciuKx8mtMh5czguT4EZlJXuCt6V+l56mmt3t68FEX5JJ0q4ijG71BGoFRkl87uJi7LrQt1ZZmZCvrEII0YO4mp8sDLXC8g1aUAoi8TJgxq2MJqCaMyj5kAm3Fdy2tzftPCV/lbdiJqmBnWKjtwIDAQAB

TIP: Nastavenia DNS môžu obsahovať toľko záznamov DKIM, koľko je potrebné. V niektorých nastaveniach DNS môže pole Host/Name vyžadovať, aby ste zadali „api._domainkey.yourdomain.com“ a nahradili tak svoju doménu skutočnou doménou.

3. Tracking

Vytvorte CNAME záznam.

Zadajte:

Host/Name: tracking

Value: api.elasticemail.com

3.1 Riešenie problémov s trackingom

Niektorí poskytovatelia hostingu pridávajú svoje vlastné názvy domén na konci trackingových záznamov automaticky. Ak sa pokúsite nastaviť tracking s hodnotou api.elasticemail.com, automaticky by sa nastavil ako api.elasticemail.com.yourhostingprovider.com. Aby ste obišli tento mechanizmus, stačí pridať bodku “.“ podpíšte sa na konci vašej hodnoty záznamu sledovania, takže by to vyzeralo ako „api.elasticemail.com.“.

4. DMARC

DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting & Conformance) je protokol na overovanie e-mailov, ktorý je postavený nad protokolmi SPF a DKIM.

Protokol DMARC umožňuje odosielateľovi uviesť, že jeho e-maily sú podpísané SPF a DKIM, a informuje príjemcu, čo má robiť, ak neprejde žiadna z týchto metód overenia – napríklad nevyžiadaná alebo vrátená správa. DMARC odstraňuje dohady zo spracovania týchto neúspešných e-mailov príjemcom, čím obmedzuje alebo eliminuje vystavenie používateľa potenciálne podvodným a škodlivým e-mailom. DMARC tiež poskytuje spôsob, ako môže príjemca e-mailov informovať odosielateľa o e-mailoch, ktoré prešli a/alebo neprešli hodnotením DMARC.

Pre nastavenie prosím požite tieto všeobecné údaje, alebo použite generátor záznamu pokiaľ máte špeciálne preferencie https://elasticemail.com/dmarc (pre pokročilých používateľov).

Name: _dmarc

Type: TXT

Value: v=DMARC1;p=none;

Po zadaní týchto hodnôt nás kontaktujte na našu zákaznícku podporu: support@flowii.com, DNS nastavenia overíme a dokončíme proces overenia vašej domény.