Prenesená daňová povinnosť

Ako nastaviť na doklade prenesenú daňovú povinnosť?


Potrebujete na doklade nastaviť a zobraziť informáciu o prenesenej daňovej povinnosti?

Pri uvedení odberateľa z iného členského štátu EÚ, ktorý je zároveň platcom DPH s prideleným IČ DPH, uvediete do záverečného textu faktúry poznámku "Dodanie tovaru je oslobodené od dane. Dodanie služby podlieha preneseniu daňovej povinnosti."

Rovnaký postup je potrebné aplikovať aj v prípade odberateľov z tretích krajín. Zároveň je potrebné zmeniť sadzbu DPH na 0%.